La Comissió de Formació ha estat informada per part de Recursos Humans de que els Tècnics que també tinguin la carrera d’infermeria, poden accedir als cursos del plà formatiu del SEM destinats a la categoría d’infermer/a. Tenint en compte que tenen prioritat d’assistència a aquest cursos els professionals que estiguin exercint com a infermers al SEM.

La resposta rebuda per part de RR.HH. explica que:

El nostre conveni recull, dins dels sistemes de provisió interna dels llocs de treball en l’article 20 que regula la promoció interna, que s’estableix una preferència a aquells treballadors/es que, havent assolit una titulació diferent a la categoria professional del lloc de treball que està ocupant, poden accedir a un altre lloc de treball que requereixi la titulació assolida amb les mateixes circumstàncies que en la cobertura interna. Això mateix també es regula en l’Estatut dels treballadors, article 24.

Per tant s’entèn que, una vegada garantida l’assistència a la formació de la categoria d’infermer/a assistencial 1 de tots els treballadors actuals que ostenten la categoria, poden accedir treballadors de categoria inferior que hagin obtingut la titulació.

Tot això sense oblidar la formació pel seu lloc de treball actual (TTS) i sense excedir les hores de formació establertes en conveni i amb el vist-i-plau del seu cap.