Davant les diverses consultes rebudes per dubtes sobre la darrera convocatòria de Carrera professional (CP) i Sistema d’Incentivació i Desenvolupament Professional (SIDP) us volem aclarir:

 

Data màxima per la presentació:

9 de març de 2018, fins les 14:00

 

On presento la documentació?

A la recepció de la seu central del SEM de l’Hospitalet. Entregar documentació en un mateix sobre identificant nom i cognoms del presentador i Convocatoria CP/SIDP 2017. Et recomanem obtenir resguard del registre d’entrada.

 

Quina documentació he de presentar?

 • Sol.licitut admissió CP/SIDP (descarregar)
 • Informe de vida laboral (Seguretat Social)
 • Historial professional normalitzat (curriculum vitae normalitzat)
  • Apartat 1: Dades personals identificatives.
  • Apartat 2: Dades acadèmiques (formació reglada: títols acadèmics oficials, per exemple llicenciatura, diplomatura, especialitat, doctorat, etc.)
  • Apartat 3: Formació postgrau (mestratge, etc.)
  • Apartat 4: Altres cursos de formació.
  • Apartat 5: Asistència a Jornades i Congressos.
  • Apartat 6: Comunicacions, ponències, pòsters i publicacions, així com pertinença a Comitès científics, Organitzador, etc.
  • Apartat 7: Docència.
  • Apartat 8: Experiència professional.
 • Certificats que acreditin la formació realitzada (fotocopies, no originals)
 • Certificats que acreditin la docència realitzada (fotocopies, no originals)
 • Qüestionari d’autoavaluació (Annex II de Bases o Competències)*

* Els Metges i Titulats Superiors Sanitaris estan exclosos d’aquest requisit. Els Titulats Superior i Mig no sanitari han d’utilitzar l’ANNEX II d’Administració.

 

Com a novetat, no caldrà que aportis els títols de la formació realitzada al SEM. Tansols caldrà aportar el certificat històric de formació al SEM.

Pots sol·licitar als companys de Formació que t’acreditin el teu expedient personal, mitjançant correu electrònic enviant a formació.sem@gencat.cat sol·licitant CERTIFICAT HISTÒRIC DE FORMACIÓ.

 

Presento tots els certificats que tinc?

No, tansols has de presentar els certificats obtinguts en les dates que es varemaran. Desde la data en que se’t va reconèixer el teu nivell actual fins el 31/12/2016.

No es podran aportar merits de períodes ja avaluats i que no s’haguessin aportat anteriorment en el canvi de nivell.

No es valoraran els merits de períodes ja avaluats i meritats, i que no haguessin estat aportats en l’anterior canvi de nivell, a excepció d’aquells que la seva certificació s’hagués obtingut amb posterioritat al moment de l’avaluació del canvi de nivell.

 

Si ja tinc el màxim de puntuació en tots els apartats, cal que aporti cap certificat?

Sí. Per canviar de nivell caldrà realitzar i aportar la realització d’algun merit formatiu i/o docent.

 

No recordo quan se’m va reconèixer el meu nivell actual…

Si no recordes la data en la que se’t va reconèixer el nivell actual o no tens clar si ja pots presentar-te a canvi de nivell, contacta amb el Departament de Recursos Humans.

 

Quins son els requisits generals per poder-me presentar a la CP/SIDP 2017 (segons les bases i el Conveni)?

Per  treballadors amb contracte indefinit o d’interinatge per vacant:

 • Els requisits d’anys de titulació i/o experiència, així com els anys de permanència en el nivell anterior, han d’acreditar-se en data 1 de gener 2017.
 • El període de referència per avaluar serà: des de l’1/01/2016 a 31/12/2016.

Per treballadors amb altres contractes d’interinatge* (de cobertura de llocs en reserva i de relleu per jubilacions a temps parcial), també caldrà:

 • Acreditar els períodes d’experiència o de permanència en nivell en els períodes contractats en aquest tipus de contracte.

* Poden accedir a l’avaluació del nivell respectiu, però no generar dret a la corresponent compensació econònica fins a la data en que ja acreditin contracte indefinit o d’interinatge pendent de resolució de convocatòria. En cap cas es meritaran.

 

Quins son els requisits específics per poder-me presentar?

Metge i Titulat Superior sanitari

N 1:     Títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
4 anys de titulat
2 anys de prestació de serveis efectius (continus o discontinus) en un període de 5 anys, a SEMSA.
N 2:     3 anys de permanència mínima en el nivell 1
N 3:     4 anys de permanència mínima en el nivell 2
N 4:     6 anys de permanència mínima en el nivell 3
Infermer i Titulat Mig Sanitari
N 1:     Títol de Diplomat Universitari d’infermeria o ATS
4 anys de titulat
2 anys de prestació de serveis efectius (continus o discontinus) en un període de 5 anys, a SEMSA.
N 2:     3 anys de permanència mínima en nivell 1
N 3:     4 anys de permanència mínima en nivell 2
N 4:     6 anys de permanència mínima en nivell 3
Titulat/da Superior no sanitari
Titulat/da Mig no sanitari
N1:   Titulació corresponent (Llicenciat o Diplomat)
2 anys de prestació de serveis efectius (continus o discontinus) en un període de 5 anys, a SEMSA

N2:   6 anys de permanència mínima en el nivell 1

N3:  4 anys de permanència mínima en el nivell 2

N4:  6 anys de permanència mínima en el nivell 3​​

Tècnic/a en Transport Sanitari 1 A (TTS-1A)
Tècnic/a en Transport Sanitari 1 (TTS-1)
Tècnic/a d’oficis
Tècnic/a Auxiliar de Coordinació.
N1:  2 anys de prestació de serveis efectius (continus o discontinus) en un període de 5 anys, a SEMSA

N2:  6 anys de permanència mínima en el nivell 1

N3:  4 anys de permanència mínima en el nivell 2

N4:  6 anys de permanència mínima en el nivell 3


Tècnic/a administratiu/va
Auxiliar administratiu/va i d’oficis
N1:  2 anys de prestació de serveis efectius (continus o discontinus) en un període de 5 anys, a SEMSA

N2:  6 anys de permanència mínima en el nivell 1

N3:  4 anys de permanència mínima en el nivell 2

N4:  6 anys de permanència mínima en el nivell 3​

 

 

Si tens dubtes sobre el procés, pots contactar amb nosaltres aquí.