Expliquem la situació de les infermeres al SEM a la Directora General de Professionals de la Salut

Expliquem la situació de les infermeres al SEM a la Directora General de Professionals de la Salut

Ahir diversos membres de la Secció Sindical d’Infermeres de Catalunya al SEM, vam mantenir una reunió amb la Directora General de Professionals de la Salut, la Dra. Montserrat Gea.
En aquesta reunió vam poder explicar detalladament les tasques que realitzen les infermeres i infermers del SEM en cadascun dels àmbits, i vam poder descriure l’actual situació de les infermeres i el sentiment generalitzat de malestar enfront de la manca de suport i representació del col·lectiu per part de la Direcció Infermera, una direcció que no gaudeix de competències específiques sobre el col·lectiu al qual hauria de representar.
Vàrem explicar que, tot i ser el col·lectiu majoritari, existeix un gran sostre de vidre que impedeix la promoció i desenvolupament professional de les infermeres, sent menystingudes a l’hora d’ocupar càrrecs de responsabilitat sent relegades, la majoria de les vegades, a càrrecs d’adjuntes o de Sotscap.
Actualment, de tota l’estructura orgànica de comanamens del SEM, les infermeres amb el rang de Cap/Directora son menys del 20% . Aquests càrrecs són càrrecs operatius i organitzatius. Tasques per a les quals les infermeres estan preparades.
També vàrem denunciar que, tot i ser una professió científica i preparada per dur a terme projectes d’investigació i dur a terme funcions de control de qualitat, les infermeres no ho tenen fàcil per liderar estudis d’investigació al SEM i, encara menys, dirigir programes de qualitat o en definitiva liderar qualsevol mena de projecte.
A més a més, es va parlar dels llocs de comanament, per exemple a la central, que quan són desenvolupats per infermeres no gaudeixen de reconeixement ni càrrec dins l’estructura directiva ni de comanament. Aquestes infermeres són relegades a altres figures que sí que gaudeixen d’aquest estatus com poden ser la “infermera del Cap de Guàrdia” o la “Coordinadora Tècnica”. Quan es creen figures de comanament en altres categories professionals, gaudeixen d’aquest reconeixement com per exemple la recent creació del Cap de Torn de la Sala Diagonal.
El darrer nomenament de la Directora Infermera com “Adjunta” a la Unitat de Serveis especials i especialitzats i del Director Mèdic com a “cap” n’és una mostra més de com el SEM no reconeix la vàlua i l’expertesa que les infermeres podem aportar a l’organització. En cap altra institució sanitària la Direcció Infermera està orgànicament per sota de la Direcció Mèdica.
El darrer punt va ser el model assistencial, que fa més de 30 anys que funciona i, que suposadament la Direcció vol continuar fomentant: model SVAi + VIR.
Les diferents queixes de les infermeres de les unitats SVAi, posen de manifest un fals reconeixement de l’autonomia de les infermeres en aquest sistema. Les infermeres són observades de forma meticulosa en cadascuna de les seves actuacions, fet que no succeeix amb altres categories professionals, per tant no pot considerar-se un control de la qualitat assistencial.
Hem volgut que la Directora General de Professionals de la Salut, fos coneixedora de forma directa de com la Direcció del SEM menysprea i infravalora el potencial de tot un col·lectiu, majoritari, impedint el seu desenvolupament professional i personal fet que fa créixer cada dia més un sentiment de malestar i abatiment de les infermeres i infermers que formen part del SEM.
La INACCEPTABLE negociació del nou conveni

La INACCEPTABLE negociació del nou conveni

Infermeres de Catalunya volem informar a tots els treballadors que després de molts mesos de negociació del nou Conveni Col·lectiu del Sistema d’Emergències Mèdiques, no s’ha produït cap avanç evident ni tampoc una clara mostra d’intenció d’arribar a acords amb la representació social. 

Ja són molts mesos veient com les propostes per part d’aquesta nova Direcció, i que havien estat plantejades en un principi com a millora, a la fi sols pretenen conculcar una pèrdua de drets i condicions laborals, drets que havien estat fruit de l’esforç que vam mostrar tant els representants dels treballadors com la mateixa empresa en negociacions col·lectives anteriors. 

És INACCEPTABLE que vulguin ampliar de 30 a 60 km l’aplicació de mobilitat geogràfica als seus treballadors. En algunes bases pot significar fins i tot canvi de província. 

És INACCEPTABLE que vulguin establir el període de gaudiment de les vacances d’estiu de MARÇ a NOVEMBRE. Aquest fet anul·la de facto la possibilitat de compensar amb 1 dia més per cada període de 15 dies que el treballador no ha pogut gaudir de les seves vacances dins el període estival, comprès entre el 15 de juny al 15 de setembre (tal com està contemplat fins ara al conveni). Tanmateix, aquesta proposta podria comportar el gaudiment de les vacances fora de l’estiu per necessitat de compliment amb el 33% de plantilla que pot gaudir de vacances al mateix moment, donat que el període s’ampliaria molt més enllà de l’estació d’estiu. 

L’empresa no pot acollir-se a l’argument de què sigui una pràctica habitual donat que, a hores d’ara, cap treballador (que voluntàriament ha fet part de les seves vacances o la seva totalitat fora de l’establert en conveni com a període de vacances) ha reclamat aquesta compensació. Ni tan sols, pot demostrar problemes de cobertura; donat que són dificultats organitzatives esmenables amb la bona voluntat per ambdues parts, treballadors i empresa. 

Per Infermeres de Catalunya seria demagògic defensar aquesta modificació sense justificació i alhora mostrar-se, de forma populista, a favor de la conciliació familiar. Les voluntats es demostren amb els actes. 

És INACCEPTABLE que no es pugui recuperar la jornada d’abans de la crisi econòmica, que es va establir a l’acord del 29 d’octubre del 2013, on els treballadors, vàrem patir un increment de jornada laboral anual. Com també, en el context d’aquesta crisi, vam perdre ajudes socials i econòmiques com per exemple: tiquets restaurant, ajuda per llibres, ajudes de guarderia, etc. algunes de les quals hem recuperat, però altres encara manquen per retornar. 

Els treballadors del SEM a través dels seus representants sempre hem col·laborat en aquelles situacions difícils en les quals s’ha vist immersa la nostra empresa, però cansats de ser sempre menyspreats i perjudicats per les decisions unilaterals de l’empresa, estem en desacord de tornar a veure retallats aquests drets constatant com el SEM inverteix a incrementar de forma extraordinària la flota de vehicles i nous dispositius que si més no, fan desconfiar de l’escala de prioritats d’aquesta institució. 

És INACCEPTABLE que es pretengui incrementar la jornada ordinària de 24h -en 88 hores anuals- per igualar el calendari anual amb els torns de 12h de 1632h. 

L’acceptació d’aquest increment de jornada seria segons se’ns ha comunicat en diverses ocasions, l’única possibilitat que veu l’empresa per poder plantejar-se tornar a recuperar la jornada anual prèvia a l’acord del 29 d’octubre del 2013. 

Aquest fet de difícil encaix als calendaris, significaria, pèrdua de poder adquisitiu, ja que els treballadors amb horari de 24h tenen la possibilitat d’incrementar la seva jornada amb JAC’s a on clarament els trams establerts els hi significa una millor retribució econòmica, que incrementar la seva jornada a preu ordinari en 88h/anuals. No podem oblidar que també podria perjudicar ostensiblement la logística personal al veure modificat substancialment el seu calendari i forçar a aquests treballadors a la reorganització de la seva vida familiar i/o laboral no sempre factible, fet aquest que sempre ha estat un atractiu per treballar al Sistema d’Emergències Mèdiques. No podem obviar, que aquests llocs de treball de 24h són els més sol·licitats quan es produeix un concurs de trasllats, promoció interna o concurs extern. 

És INACCEPTABLE que no es reconegui amb tot el seu contingut el Grup de categoria professional A al col·lectiu d’Infermeria. Com ja sabeu les Infermeres amb l’obtenció del Grau i l’adaptació a la normativa vigent, passen a formar part del Grup professional A, fet que no ha de significar un simple tràmit burocràtic (per la direcció sembla que sí que ho és, ja que així ho ha manifestat). Considerem de justícia envers el nostre nombrós col·lectiu que aquesta reclassificació no sigui merament nominativa, sinó que estigui dotada del corresponent increment salarial. 

La proposta presentada de subdivisió d’aquest grup en dos, A1 (per a metgesses i metges) i A2 (per Infermeres i Infermers) torna a discriminar al col·lectiu infermer per motius no contemplats a la normativa de reclassificació. 

Entenem que hi ha altres opcions per mantenir la diferència salarial amb els metges i demostrar amb fets que les Infermeres i Infermers del SEM reben el tracte de valor que ens mereixem, per l’esforç i eficiència demostrat en tot moment i a tots els nivells (recordem que hem estat un puntal en la consecució de l’objectiu de minimitzar els efectes d’aquesta terrible pandèmia sobre els ciutadans i sobre el mateix sistema de salut públic) i seria bona prova del reconeixement institucional que trobem a faltar en els moments rellevants i que ens afecten directament. 

En resum, cap de les propostes presentades per les diferents seccions sindicals són acceptades i sobre les que mostren interès per parlar-ne han estat desvirtuades, esbiaixades o dotades d’un contingut aliè a la seva finalitat de quan es van presentar a través de les diferents plataformes de negociació. 

Entenem que centrar-se en un redactat sense dotar-lo de continguts i conceptes que amb l’esforç d’ambdues parts permetin una aproximació i un avenç, és començar la casa pel sostre oblidant-se que el més important són els fonaments i que no importarà tant el “com” (que ja arribarà si hi ha la intenció) sinó el “què”. La resta declaracions de bones intencions… 

 

Per últim, informar-vos que la direcció es prepara per poder incorporar Infermeres de 4t de Grau i Metges de 5è curs per atendre Consultoria Covid amb prioritat 3, en virtut al conjunt de disposicions que el Departament de Salut ha establert perquè les diferents institucions del Sistema Públic de Salut puguin donar resposta a l’augment de demanda assistencial que aquesta crisi sanitària ha provocat sobre els recursos ordinaris de salut. 

Ens sobta novament com havent informat prèviament a aquesta comissió de què el SEM disposa d’una borsa de treball d’unes 200 Infermeres aproximadament, ens informi de les seves intencions d’incorporar professionals sense la titulació i ni expertesa. Qui es responsabilitzarà de les decisions sanitàries que aquestes noves contractacions prenguin (no tenen capacitat legal per fer-ho)? ¿Quina nova sobrecàrrega laboral implicarà al personal estructural de CECOS, ja que els hauran d’estar supervisant i ajudant constantment? 

Considerem si més no, que és novament un menyspreu a la tasca dels professionals que treballen a CECOS on l’expertesa mostra més vàlua en els serveis potencialment lleus que en els que clarament són greus. 

 

 

Informació sobre l’acord d’increment retributiu del 4 de febrer

Informació sobre l’acord d’increment retributiu del 4 de febrer

L’article 1 del Decret Llei 3/2019 de 22 de gener sobre l’increment retributiu al personal al servei de l’Administració de la Generalitat no sotmès al règim laboral, com és el cas del Sistema d’Emergències Mèdiques, recull que se li aplicarà un increment del 2,25% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes d’1 de gener de 2019, respecte als imports vigents a 31 de desembre de 2018.

Aquests imports ja s’estan abonant en nòmina amb el concepte “a compte conveni”. Addicionalment, i amb efectes d’1 de juliol de 2019, les retribucions vigents a 31 de desembre de 2018 s’incrementen en funció del producte interior brut (PIB).

A l’apartat 5, s’autoritza un increment retributiu addicional del 0,25% de la massa salarial del 2018, la destinació del qual es concretarà en els àmbits de negociació respectius, que podrà preveure “la implantació de plans i projectes de millora de la productivitat o eficiència, la revisió de complements específics, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions, entre altres mesures”.

Com ja en sou coneixedors per altres comunicats, en reunió de la Comissió de Negociació de Conveni del dia 4 de febrer, després de molts mesos de retard, finalment el Comitè d’Empresa en la seva majoria (AMIC i CCOO), ha arribat a un PREACORD PARCIAL DE CONVENI amb l’empresa per fer efectiu aquest increment addicional (subjecte a aprovació pel Consell d’Administració del SEM) a on es destinarà íntegrament aquest increment addicional del 0.25% previst pel 2019 a personal de CECOS (i el 0.3% previst pel 2020).

Malgrat que ens hagués agradat que aquest increment es veiés reflectit en les nòmines de tots els treballadors per igual, ha estat impossible, donat que l’empresa mai ha estat disposada a aplicar-ho per igual a tots els col·lectius.

La Direcció del SEM, ha estat plantejant fins a l’últim moment aplicar, no només aquest percentatge addicional del 0.25% , sinó també del 0.25% vinculat al PIB al personal de CECOS, motiu pel qual, considerem que després de molts esforços, hem aconseguit un acord acceptable on tothom percebrà el 0.25% d’increment salarial vinculat al PIB i, a més, s’ha pogut compensar a través d’altres conceptes, a totes les categories professionals i activitats, gràcies a una voluntat real per negociar i arribar a un acord pel bé del conjunt dels treballadors.

Moltes de les propostes per part del Comitè ja plantejades a l’inici de la negociació d’aquest nou conveni, han estat novament valorades per l’empresa (com per exemple la reclassificació dels Infermers del grup laboral B al grup laboral A amb el consegüent increment retributiu que comporta) i han expressat la seva disposició a ser debatudes en les pròximes reunions, deixant-se al marge d’aquest acord parcial.

Els imports que haguessin significat l’aplicació del 0.25% addicional per tots els treballadors, s’han vist àmpliament superats per les contrapartides obtingudes en el procés de negociació:

 • Reconeixement i abonament del 100% de la retribució de la CP al personal amb jornada de 1536h amb efectivitat 1 de gener de 2020.
 • Abonament de la Carrera Professional i SiDP per les treballadores amb contractes de relleu i de reserva de plaça amb efectes d’1 de gener de 2020.
 • Recuperació de les hores compensables per formació fins a les 40 hores
 • Reclassificació del TTS1 i TTS1A a TES amb data 1 de gener de 2021

 

 

Destinar aquesta partida de diners a personal de CECOS no resoldrà en cap cas la situació de sobrecàrrega laboral i la manca de personal que any rere any acumula, si no és en el context d’un conjunt de mesures urgents que impliqui un abordatge complet, complex i ambiciós de canvi.

Estem segurs que el personal de CECOS reconeixerà l’esforç que la resta de treballadors farà per tal que d’alguna manera es compensi, encara que parcialment, la situació límit en què treballen auxiliars de coordinació, infermeres i metges.

Afegir que, Infermeres de Catalunya no té representativitat dins la Comissió Negociadora del Conveni, si bé és cert, que una delegada d’aquest sindicat manté, després de molts esforços, la seva presència com a membre d’aquesta comissió per AMIC, única fórmula legal en què ha estat possible.

Quedem a la vostra disposició per qualsevol aclariment sobre aquest tema.

 

 

AMIC i UGT abandonen la reunió del Comitè Intercentres i bloquegen la comissió negociadora

AMIC i UGT abandonen la reunió del Comitè Intercentres i bloquegen la comissió negociadora

Avui, dimarts 29 d’Octubre de 2019 a les 10:30h en primera convocatòria i a les 11h en segona, estava convocat el Comitè Intercentres amb el següent ordre del dia:

 1. Comunicació per part d’AMIC de la nova composició a la taula negociadora del Conveni col·lectiu.
 2. Votació si s’escau.

Ha estat exclosa d’aquesta convocatòria la representant del Comitè Intercentres, Esther Rodríguez. Fins fa poc, membre de la secció sindical AMIC, i actualment delegada Independent fins a les pròximes eleccions, en les que es presentarà amb el sindicat Infermeres de Catalunya.

A la reunió del Comitè Intercentres s’hi han presentat l’Esther Rodríguez i l’Octavi Rodríguez, acompanyats per un assessor legal per poder defensar el seu dret a assistència.

En iniciar-se la reunió, tant UGT com AMIC han manifestat que eren contraris a la presència dels dos delegats així com la de l’assessor. En demanar que es redactés ACTA d’aquest fet, tant el President (UGT) com la Secretària (AMIC) del Comitè Intercentres abandonen la sala conjuntament amb els seus delegats, deixant sense quòrum suficient la reunió del comitè.

Els delegats de CCOO juntament amb l’Esther i l’Octavi plantegen continuar amb la reunió per tal de poder aixecar acta, almenys, dels greus fets que acabaven d’ocórrer. Us adjuntem l’acta que s’ha elaborat de la reunió, de la que hem enviat còpia a l’empresa.

Mesa de Negociació de Conveni

Us volem informar també, que el mateix va passar a la reunió de Negociació de Conveni del passat 22 d’octubre que va ser suspesa per l’empresa donades les discrepàncies sobre la composició de la mesa negociadora, en la que AMIC i UGT negaven la presència de la delegada Esther Rodríguez, membre de la mesa de negociació.

Per aquest motiu, s’havia convocat la reunió d’avui del Comitè Intercentres, just per debatre aquest tema. Fet que no s’ha pogut debatre donat que AMIC i UGT han abandonat la reunió.

Reunió sobre la CeCOS

Com han comunicat des de la bústia d’AMIC, a les 12h d’avui estava prevista la reunió de Comitè Intercentres amb l’empresa per tractar com a únic punt del dia els problemes a la CeCos.

Amb el mateix argument, la disconformitat de la presència de la delegada Esther Rodríguez i l’assessor que l’acompanyava, els membres d’AMIC i UGT han abandonat la reunió deixant-la sense efecte.

Afirmem que és rotundament fals el comunicat d’AMIC en què afirma que la reunió no s’ha pogut celebrar per la presència de la delegada d’Infermeres de Catalunya, Esther Rodríguez, donat que a la mateixa reunió s’ha fet la proposta de poder assistir amb veu però sense vot, mentre no es resolia el conflicte sobre el dret de pertànyer o no al Comitè Intercentres. Amb l’única finalitat de poder dur a terme la reunió pel bé de totes les treballadores i treballadors als quals representem.

En aquesta reunió, l’empresa ha tornat a manifestar la necessitat de resoldre aquestes diferències en el sinus del Comitè Intercentres i ha abandonat la sala.

Lamenten profundament que aquestes actuacions per part d’AMIC i UGT endarrereixin les negociacions del Conveni Col·lectiu i les reunions de les diferents comissions que, fins a la data, s’havien dut a terme sense cap problema.

Des d’Infermeres de Catalunya continuarem defensant la presència de la delegada Esther Rodríguez dins el Comitè Intercentres i seguirem estant oberts al diàleg per apropar posicions i trobar una solució a aquestes discrepàncies, diàleg que se’ns nega en abandonar les reunions AMIC i UGT.

Infermeres de Catalunya vol estar present al Comitè Intercentres perquè creiem que el col·lectiu majoritari al SEM ha d’estar degudament representat. Cal recordar el fet que un sindicat com AMIC (unió de Metges de Catalunya i SATSE) tan sols té un únic delegat infermer, sent la majoria d’ells metges i administratius. Igual que UGT que tan sols compta amb una sola delegada infermera.

Vam iniciar aquest projecte escapant d’un sistema sindical que no ens agradava i el qual volem canviar. Perquè creiem que les infermeres i infermers del SEM mereixem una millor representació i per aquest motiu continuarem lluitant perquè no es silencii la nostra veu.

 

Infermeres de Catalunya lluitarem per la defensa de tots els treballadors i treballadores del SEM, però principalment ho farem per respecte al col·lectiu que està en perill de representativitat, les infermeres i els infermers.


Gràcies pel vostre suport,
Us seguirem informant

Seguim!

 

 

El Comitè Intercentres va al parlament a explicar la situació del SEM

El Comitè Intercentres va al parlament a explicar la situació del SEM

El Comitè Intercentres del SEM ha convocat vaga per al pròxim 7 i 8 de maig. En un comunicat als treballadors i treballadores ja es va explicar els motius de la convocatòria. El dilluns 29 de maig es va dur a terme l’acte de conciliació entre la Direcció del SEM i els representants dels treballadors sense arribar a cap acord, motiu pel qual es va decidir seguir endavant amb la vaga i comunicar-ho a premsa i a representants públics.

No han passat ni 48 hores que els principals mitjans de notícies s’han fet ressò de la vaga i la part social ja ha estat citada a parlar amb diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya per explicar la situació de les treballadores i treballadors del SEM.

Podeu llegir aquí les notícies d’alguns mitjans:

Diari ara.cat

El Periódico

La Vanguardia

20minutos.es

ECO-0, un projecte que comença malament

ECO-0, un projecte que comença malament

Ahir, a tres dies de la seva posada en marxa, la Direcció va presentar a la representació social el projecte de la nova unitat de comandament ECO-0 de la ciutat de Barcelona.

Es presenta aquesta unitat com:

 • una unitat on hi haurà dos comandaments: un metge i un tècnic. Cada un d’ells amb unes funcions ben definides.
 • una unitat amb “mans expertes” amb habilitats tècniques avançades que hauran de donar recolzament a les unitats del carrer (USVB i USVA) davant pacients amb situacions d'”alta complexitat”.
 • una unitat que realitzarà avaluació dels processos assistencials. Control de la qualitat assistencial als professionals del SEM.

Aquesta unitat estarà en contacte directe amb el Cap de Torn i el Cap de Guàrdia i s’autoactivarà als serveis que cregui que és necessària la seva intervenció, també podrà ser activat per la taula de comandament de la CeCos o per qualsevol unitat assistencial.

També expliquen que aquesta unitat serà avaluada de forma trimestral per part de la Direcció (60%), el CeCos (20%) i els professionals del carrer (20%). Una proporció que dóna sempre l’última paraula a la Direcció. A més de no haver presentat els ítems a avaluar ni els indicadors que s’utilitzaran per avaluar-los.

 

Des de la premissa que estem totalment a favor de la creació d’una unitat d’aquest tipus i que és molt necessària, a banda de què sempre estarem a favor de la creació de llocs de treball, el Comitè va mostrar certs dubtes, tots ells derivats del fet de no haver comptat en cap moment amb la representació dels treballadors ni amb el Comitè de Seguretat i Salut Laboral per dur a terme aquesta nova línia d’activitat:

1. Una unitat que farà un torn de 24 hores a la ciutat de Barcelona: la part social recorda que el nostre conveni tan sols contempla un horari de treball de 12 hores. Per passar una base/unitat a 24 hores ha d’haver-hi un estudi previ d’activitat que justifiqui la seguretat per als treballadors i treballadores de la unitat. També han de disposar d’una base en condicions que permeti el descans de l’equip. Ara mateix, cap base de Barcelona compleix amb aquests requisits.

2. Finalització de la unitat B500 i començament d’una nova unitat ECO-0: la part social recorda de l’obligació de l’empresa d’informar a la part social de la desaparició d’una base o unitat per tal d’assegurar el lloc de treball dels treballadors afectat i poder estudiar els contractes que s’oferiran a aquest per evitar situacions no desitjables d’inseguretat pel que fa a l’estabilitat laboral o l’incompliment del conveni. Ja hem viscut situacions difícils anteriorment quan s’han fet aquest tipus de moviments contractuals de forma unilateral per part de l’empresa.

3. Secretisme i hermetisme per part de la Direcció Mèdica i la Direcció de Barcelona ciutat: aquest projecte ha estat dut a terme amb total secretisme cap a la representació social de forma que aquesta no ha pogut intervenir per tal de poder assegurar que es compleix el conveni col·lectiu i no deixar en una situació d’inseguretat actual o futura als professionals d’aquesta unitat. I més, tenint en compte que la Direcció ha indicat que els professionals d’aquesta unitat podran ser canviats de lloc si no tenen una avaluació favorable. ¿A quina unitat tornaran? ¿Signaran prèviament la unitat a la qual tornaran si han de sortir de l’ECO-0?

4. El dia d’avui, el Comitè d’Empresa encara no coneix quines persones ocuparan aquesta unitat ni quin contracte signaran: sembla ser, que serà un compromís treballador-empresa que s’escapa a la supervisió del Comitè i per tant aquest no podrà assegurar ni donar cobertura a aquests treballadors si hi ha cap problema contractual. El nou Director de Recursos Humans ha adoptat una posició enfrontada donant a entendre que es possible que es salti el nostre conveni col·lectiu, ja que se signarà un acord empresa-treballadors. La part social li recorda que els acords no poden saltar-se el nostre conveni, que és el que regula la relació entre treballador i empresa per tal de protegir els drets d’aquests.

5. Sense seguir els criteris d’oportunitat, igualtat, mèrit i capacitat: aquests llocs de treball s’han assignat a dit per part de la Direcció sense que les treballadores i treballadors del SEM hagin pogut optar a un “concurs intern” per tal d’optar a ocupar aquests nous llocs de treball, al ser “comandaments” poder promocionar-se dins l’empresa. Entenem que en una empresa pública, les assignacions a dit de Direccions i càrrecs de comandament, no haurien de seguir-se donant a dit sinó que haurien de ser processos transparents i seguir un procés de selecció obert i amb oportunitats per a tothom.

6. Segueix la discriminació cap a les infermeres i infermers d’aquesta empresa per tal de poder ocupar càrrecs de comandament i direcció: un nou equip de comandament al carrer que, de nou, no compta amb la figura de la infermera. ¿Un metge i un tècnic seran els que avaluaran la qualitat amb què les infermeres i infermers duen a terme els processos assistencials? Entenem que els metges han d’avaluar als metges i els tècnics han d’avaluar als tècnics. Creiem fermament que ha de ser un comandament infermer/a el que avaluï a les infermeres i infermers. Tenint en compte, també, que moltes infermeres del SEM tenen formació i capacitat més que sobrada per demostrar “mans expertes” i “habilitat tècniques” suficients per donar recolzament a qualsevol unitat SVB i SVA.

 

Seguirem treballant per millorar les condicions en les que s’implanten projectes per tal d’assegurar que se segueixi el nostre conveni col·lectiu i la igualtat d’oportunitats entre totes les treballadores i treballadors del SEM.

Quedem a la vostra disposició per dubtes o aclariments.

 

 

Nova uniformitat i EPI

Nova uniformitat i EPI

La setmana pasada el Comitè de Seguretat i Salut Laboral va mantenir reunió per parlar sobre diversos temes, entre ells la part social va preguntar sobre la uniformitat i els EPI (Equips de Protecció Individual).

Sobre la uniformitat, ens van informar que després de les queixes per part de la part social sobre aspectes com la neteja de la samarreta interior, els polos de màniga llarga/curta o el nou color blanc proposat en la licitació… s’havia fet una modificació tècnica del concurs amb algunes esmenes entre les quals hi ha:

 • la neteja integral per part del proveïdor de TOTES les peces de l’uniforme
 • tornar al color groc per als polos en lloc del blanc

Ens confirmen que finalment la combinació de colors serà la mateixa que duem actualment, sense canvis. La Direcció informa que és potestat de l’empresa determinar els colors corporatius de la uniformitat. Per tant, no es tindrà en compte l’opinió dels treballadors i treballadores que es van recollir en l’enquesta lliurada a la Direcció.

Podeu trobar tota la documentació i les modificacions de la licitació del vestuari a la web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=40524057&reqCode=viewCn&idCap=206778&

 

Equips de Protecció Individual

La Direcció informa que els EPI es repartiran amb retard. Aquests s’havien de repartir el novembre del 2018 i finalment hi ha el compromís d’entregar-los al febrer. La part social indica que si no es fa entrega abans de finalitzar el gener (com es va comunicar en la darrera reunió), s’interposarà denúncia.

Els EPI constaran de:

 • casc
 • guants antitall
 • ulleres de protecció
 • holster porta-instrumental per al cinturó

L’empresa té pendent de definir el procediment d’entrega així com de verificar si els nous EPI amb el casc cabran dins les actuals taquilles.

S’ha de tenir en compte que els jaquetons antitall no estan en aquest contracte, ja que van vinculats als contractes amb les adjudicatàries de cada lot pel qual és cada empresa d’ambulàncies adjudicatària la que ha de proveir aquesta peça. La part social recorda que cada unitat ha de portar tres talles de cada jaqueta (3S, 3M, 3L). La Direcció es compromet a recordar-ho a les empreses adjudicatàries.

Podeu trobar tota la documentació sobre la licitació dels EPI a la web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?idDoc=34284241&lawType=2&reqCode=viewPcan&idCap=206778&

 

 

Desconvotòria de la vaga del 30 de desembre

El passat 27 de desembre els membres del Comitè Intercentres van tenir reunió amb la Direcció del SEM a la seu de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball per tal d’intentar arribar a un acord entre ambdues parts abans de la vaga convocada.

Després de la negociació, la part social va decidir desconvocar la vaga acceptant un augment del 0,2% donada la impossibilitat d’arribar a cap acord donat que la Direcció explicava que la llei li impedia l’augment del 0,3% variable. L’empresa es va comprometre a complir amb tots els punts del Conveni Col·lectiu que ha incomplert de forma reiterada els darrers anys.

Són molts els treballadors que ens han fet arribar el seu malestar amb la desconvocatòria de la vaga, ja que finalment no s’ha arribat a l’augment del 0,3% que es demandava. Estarem molt atents per veure si realment la Direcció compleix amb el que s’ha pactat i compleix amb el que està estipulat al nostre Conveni.

El Comitè Intercentres es reserva el dret d’emprendre les accions que cregui oportunes per tal de demanar al CatSalut l’augment del 0,1% així com exigir que el SEM sigui declarat servei essencial.

Consulta l’acord aquí

Lluita pels teus drets!

Lluita pels teus drets!

Amb data d’avui, 18 de desembre, tal com han comunicat la Direcció i el Comitè Intercentres, no s’ha arribat a un acord sobre l’increment del 0,3% variable a l’augment retributiu.

L’empresa ha mantingut la seva posició de mantenir-se en un increment variable únicament del 0,2% i no pas del 0,3% com permet la llei estatal. Explica que a causa de l’acord de govern, les instruccions són autoritzar tan sols el 0,2% i no tenen capacitat negociadora en aquest aspecte. Els membres de Comitè Intercentres interpretem com una renúncia i incompliment a l’establert en Conveni.

Donada l’autonomia de gestió, el superàvit anual, l’augment dels encàrrecs de gestió, l’augment de l’activitat i la càrrega assistencial, la part social insisteix en la necessitat d’aconseguir l’increment màxim possible.

El CI interpreta aquesta negativa com una manca de voluntat per part de la nova gerència, en un context on el Gerent ha vist incrementades les seves retribucions en aproximadament un 15% a més d’haver-se permès la nova contractació de l’Adjunt a Gerència.

La part social convida a acompanyar la direcció de forma conjunta al CatSalut per tal d’aconseguir l’increment màxim, així com la recuperació de les millores socials acordades en Conveni i posa en coneixement de l’empresa l’inici d’accions reivindicatives.

En aquest punt, el Comitè Intercentres ha decidit iniciar mobilitzacions i comencem per convidar-vos a un “Aperitiu alternatiu” que tindrà lloc demà dia 19 de desembre de 2018 a les 12.30 a la Seu Central de Motors de L’Hospitalet com a repulsa a l’actitud intransigent de la direcció.

És important manifestar de forma multitudinària el desacord de totes i tots els treballadors davant aquestes actituds i reivindicar els nostres drets laborals que no han fet més que veure’s retallats any rere any tot i ser fonamentals per l’atenció a la ciutadania de Catalunya.

 

 

Reunió amb la Direcció (PIF, increment salarial i més)

Ahir, 10 de desembre al matí, el Comitè Intercentres va mantenir reunió amb la Direcció del SEM (amb l’Adjunt a Gerència, el Sr. Joan Ardiaca). Us detallem els temes tractats:

 

Permisos PIF (Programa Individual de Formació)

Es va debatre la proposta de l’empresa en relació als criteris d’admissió de sol·licituds per al PIF i els períodes d’admissió.

L’empresa va presentar un document amb diversos criteris segons tipus de formació a sol·licitar. La part social va manifestar que era millor no posar criteris específics per tal de ser menys restrictius i mantenir únicament els criteris d’exclusió obligatoris per llei i que la formació estigui relacionada amb l’activitat de l’empresa, tal com ja recull la reglamentació del PIF.

Es formarà una Comissió paritària per donar resposta a les sol·licituds d’accés al PIF. L’empresa es compromet a convocar la Comissió de forma immediata i abans de finalitzar l’any per donar resposta a les sol·licituds que ja han fet alguns treballadors.

El SEM té assignat un màxim de 800 hores/any de PIF a repartir entre els treballadors inclosos i amb un límit de 200h per treballador amb un pressupost total màxim de 5.500€. Donat que el preu/hora que cada treballador/a costa a l’empresa per la seva cobertura és diferent, aquesta assignació d’hores variarà per a cada treballador/a.

La llei que regula el PIF la podeu trobar aquí:
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/08/16/pdfs/A03662-03675.pdf

 

Increment salarial Decret 5/2018 del 16 d’Octubre

La setmana passada l’empresa va comunicar que el pagament dels endarreriments d’aquest increment salarial es farien efectius en la nòmina del dia 15 de Desembre (2on tall de Novembre). Amb un augment del 1,50% des de gener de 2018 i un 0,25% des de juliol de 2018.

La part social pregunta sobre el 0,2-0,3% addicional variable que contempla el Decret i del que en van fer referència en la reunió anterior (veure aquí el resum). La Direcció indica que hi ha un acord de Govern publicat al DOGC (el podeu consultar aquí) que tan sols autoritza un augment addicional del 0,2%.

La part social manifesta que el decret-llei estatal autoritza fins a un 0,3% quan la posició comptable de l’empresa ho permeti, fet que compleix el SEM. A més, aquest 0,3% ha estat autoritzat a altres entitats públiques. L’adjunt a gerència reitera que té un decret de la Generalitat que no li permet aplicar el 0,3%.

En aquest punt, la part social manifesta el seu malestar i la sensació de menyspreu per part de la Direcció cap a totes les treballadores i treballadors del SEM en saber que el nou Gerent, el Sr. Encinas, ha vist augmentat el seu sou en un 15% aproximadament des del 2017. L’adjunt ho justifica dient que aquest increment ha estat autoritzat pel Consell d’Administració del SEM.

La Direcció porta les taules salarials actualitzades amb l’increment del 1,75%, sense aplicar el 0,3% variable addicional. Amenaça amb no fer efectiu el pagament dels endarreriments si el Comitè no signa les noves taules salarials. El Comitè Intercentres de forma unànime, decideix no signar les taules a l’entendre que el pagament no dependrà en cap cas de la firma del Comitè, ja que que aquest augment salarial ve donat per llei i la seva aplicació és immediata i d’obligat compliment.

Considerem que si s’ha de pactar com aplicar el 0,3% addicional. En tot moment el Comitè ha manifestat que aquest s’ha d’aplicar de forma lineal a tots els treballadors. Encara no s’ha arribat a cap acord sobre com aplicar-ho, però el Comitè Intercentres lluitarà per aconseguir el 0,3% i no pas el 0,2%.

 

Podeu obtenir la informació sobre l’augment retributiu del Gerent del SEM consultant els documents públics disponibles als portals de transparència de la Generalitat de Catalunya i del SEM. A la memòria del 2017 es detalla la retribució per al personal d’alta direcció (el SEM tan sols en te un, el Gerent/Director) i en el document de Retribucions d’alts càrrecs de les empreses públiques es detalla la retribució del 2018.

http://sem.gencat.cat/web/.content/transparencia/02_economica_financera/comptes/MEMORIA-ANUAL-EXERCICI-2017.pdf

http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/funcio_publica/articles/empleats_publics/retribucions/I_Fitxa_Alts_Carrecs_Directius_Vigents_Departaments.pdf

 

Canvi dels prioritaris a color blau

Es demana a la Direcció que segueixi el que es va acordar en reunions anteriors i procedeixi a canviar de forma immediata totes aquelles ambulàncies que poden fer el canvi de forma automàtica de color dels prioritaris.

La Direcció explica que en el cas de Barcelona, és més complicat, ja que el canvi no és automàtic i s’està seguint el pla previst. La part social recorda que el color blau es tradueix en major seguretat per als professionals i els pacients i que es va comprometre a què totes les ambulàncies estarien canviades abans d’acabar l’any.

 

Borsa de Treball

La part social reclama a l’empresa documentació que havia de facilitar al Comitè a requeriment de la Inspecció de Treball. L’empresa es compromet a convocar la Comissió de Borsa de treball abans de finalitzar l’any.

 

 

 

Resum reunió amb Gerent – 30/11/2018

El divendres, 30 de novembre, el Comitè Intercentres es va reunir amb el gerent del SEM, el Sr. Antoni Encinas. La reunió va ser convocada per ell mateix amb la intenció de què la part social presentés tot allò que creu que el SEM ha de millorar.

El Sr. Encinas va obrir la reunió explicant que després d’un mes d’anàlisi, en el que havia parlat amb diverses persones de cada un dels departaments del SEM, havia arribat al “diagnòstic” que el SEM està “malalt”.

Va referir aquesta “malaltia” a diversos factors que havia identificat (la majoria ja coneguts per la part social) i en va detallar alguns com la mala distribució de les càrregues de treball en alguns departaments, la manca de personal, problemes de satisfacció entre els treballadors i treballadores, unes condicions laborals que han fet que el SEM hagi deixat de ser atractiu pels professionals…

Tot un seguit de problemes sobre els quals va dir, s’han de fer canvis però no serà fàcil d’arreglar. Va explicar que és prioritari fer un Pla Estratègic (és a dir, on està el SEM i cap a on vol anar en els propers 5, 10, 15 anys…). A la part social la va sorprendre que el SEM no tingués cap pla fet…

 

Tot seguit va convidar als membres del Comitè a exposar els problemes detectats. Us resumim de forma general els temes que es van exposar (i que va anar apuntant curosament a la seva llibreta).

Li vam dir que tot el que exposàvem ja ho havíem exposat als gerents anteriors i que ens sobtava que no s’hagués fet un traspàs d’informació entre gerents…

Com a primer punt es va fer incidència en què la majoria de problemes sobre els quals parlaríem vénen derivats de què l’empresa NO compleix amb el conveni. Li recordem que tot i que el conveni està denunciat, l’actual conveni continua sent efectiu fins que no es pacti el nou.

També l’informem que la majoria d’incompliments del conveni venen per part del Departament de Recursos Humans (com l’incompliment reiterat de la Borsa de Treball, la no convocatòria de Comissions de treball necessàries i previstes en conveni, manca de transparència en la contractació, etc.)

Exposem la crítica situació del personal de la Sala CeCos. Explica que ja ho sap. Expliquem que manca personal davant un augment de la demanda donat per encàrrecs de serveis i un canvi en l’estructura de la central fet en èpoques anterior que ha fet que la consultoria sanitària hagi augmentat considerablement la seva activitat però no així el nombre de professionals.

Demanem que s’elaborin protocols i guies per la consultoria sanitària i que es posin totes les mesures per oferir cobertura legal al personal de la sala. Ens explica que ja la tenen. Li expliquem que aquesta no és la percepció que tenen els professionals.

Es parla sobre el problema d’enviar ambulàncies a tot. Sobre els serveis de Transport Sanitari que no es valoren o dels “alertants qualificats” que demanen recursos innecessaris en moltes ocasions.

S’exposa que molts problemes al carrer vénen donats per una mala implantació del model “millorat”. Un model que es basa en la convivència de diferents tipus d’unitats i donant rellevància les unitats SVAI. Es comenta la diferència que es fa en l’ús d’aquestes unitats segons el territori i la coordinació de cada moment.

Es demana la recuperació de la Guia d’Infermeria, que va ser un treball elaborat de forma conjunta per diferents professionals i que un mes després de la seva publicació, va ser retirada i alterada, fent-la totalment inútil.

Es comenta que cal donar a conèixer que és el SEM i explicar a la societat quina tasca desenvolupen els seus professionals en les diferents àrees d’activitat. Es proposa que és important disposar d’un Departament de Comunicació potent.

Es parla sobre l’estat de les bases operatives del SEM tant a territori com a Barcelona ciutat. Algunes són insalubres (tant per mobiliari com per l’espai) i és urgent buscar-ne de noves.

Sobre la UMA (Unitat de Mitjans Aeris), es parla que és una unitat important i pionera que ha aconseguit una major eficiència en la gestió dels vols des de la seva implantació. El gerent diu que ho ha vist i que vol potenciar aquesta unitat i que cal definir quin model de transport aeri és més necessari.

Parlant sobre les bases del territori, s’exposen diferents problemes de seguretat laboral detectats, problemes per accedir a la Carrera Professional al tenir més dificultat per poder portar personal de pràctiques i accedir a docència i formació, problemes amb el 3.2… en definitiva, es fa palesa una desigualtat entre Barcelona i la resta de Catalunya. Una desigualtat que el gerent ha dit que és coneixedor i serà un tema a resoldre.

 

En definitiva, una reunió que ha servit per exposar, una altra vegada, al nou gerent molts problemes que tant Comitè com empresa en son coneixedors.

La part social agraeix la bona voluntat manifestada pel Sr. Encinas. Tanmateix també exposa que la gran majoria dels problemes s’arrosseguen des de fa anys i havent passat gerències anteriors…

 

Comunicat de l’empresa sobre l’increment del 1,75%

Durant la reunió, la Direcció envia un comunicat a tots els treballadors informant de l’aplicació de l’increment salarial del 1,75% així com de la retribució del complement de compensació del 100% de les incapacitats temporals de forma retroactiva amb data 19 d’octubre.

La part social mostra el seu malestar per no haver avisat de l’enviament d’aquest comunicat donat que en la darrera reunió amb l’adjunt a gerència, el Sr. Joan Arcadia, s’estava pactant l’aplicació del 0,2% variable i es va quedar que ens convocaria a una reunió en una setmana (fet que no va succeir) per seguir pactant. (Veure aquí el resum de la reunió).

 

 

 

Reunió amb Direcció – 7/11/2018

Us informem del contingut de la reunió que ha va mantenir ahir dia 7 de Novembre la Direcció de l’empresa amb els representants dels treballadors, amb el següent ordre del dia:

 1. Decret Llei 5/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per el 2018 i el regim de millora de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.
 2. Base Reus.
 3. Permisos individuals formació.
 4. CIDP/SDIP

 

1. Decret Llei 5/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per el 2018 i el regim de millora de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.

“La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per al 2018, habilita, amb caràcter bàsic per
a totes les administracions, un increment retributiu fins a un màxim de l’1,5 % respecte de l’exercici 2017.
Addicionalment a aquest increment retributiu, habilita un altre 0,25 % d’increment retributiu, amb efectes d’1
de juliol de 2018, en cas que el producte interior brut (PIB) a preus constants en 2017 assolís o superés el
3,1 %, circumstància que s’ha produït.”

“S’autoritza un increment retributiu addicional del 0,2% de la massa salarial, la destinació del qual es
concretarà en els àmbits de negociació respectius, que podrà preveure, entre d’altres mesures, la implantació
de plans i projectes de millora de la productivitat o eficiència, la revisió de complements específics,
l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions”.

La Direcció de l’empresa planteja que aquest increment adicional (part variable) s’apliqui al personal amb més sobrecàrrega laboral.

Desde la representació social es manifesta el desacord al.legant diferents arguments, entre els quals hi ha la dificultat per quantificar de manera objectibable aquest punt, la pèrdua de poder adquisitiu generalitzada patida per la situació de crisi econòmica recent i la discriminació econòmica que es produïria entre els treballadors, motiu per el que es demana que aquesta part variable s’apliqui de forma lineal a tots els treballadors.

L’empresa manifesta la seva intenció de fer-ho efectiu a la NÒMINA de finals novembre, al.legant que la Direcció rebrà en breu Instruccions del CatSalut per a la seva aplicació.

“Així mateix, la disposició addicional cinquanta-quatrena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, preveu la possibilitat
d’establir per al personal del sector públic, mitjançant una negociació col·lectiva prèvia, un complement
retributiu des del primer dia en situació d’incapacitat temporal que, sumat a la prestació de la Seguretat Social, abasti fins a un màxim del 100% de les retribucions fixes del mes d’inici de la incapacitat temporal”.

Els representants dels treballadors recriminen el retard en la aplicació d’aquest decret llei i sol.liciten la revisió de tots aquells casos d’IT en que s’hagi pogut produïr una reducció de les retribucions fruit del compliment retardat d’aquesta disposició.

L’empresa justifica el retard en aquesta aplicació amb el fet que resta a l’espera de les instruccions del CatSalut.

2. Base Reus

Una vegada feta efectiva la Convocatòria de Places i havent-hi accedit tot el personal a la seva plaça, a la base de Reus es va produir un conflicte entre els treballadors que ja hi eren en aquella base i que per un pacte (25/Març/2010) entre tots ells amb l’empresa gaudien d’un calendari acordat fins a 31 de Desembre d’enguany i els treballadors que en guanyar la plaça s’incorporaven a aquesta i consideràvem que aquest pacte (regulat al Conveni Col·lectiu) no podia tenir vigència després del Concurs Públic de Places.

L’empresa va decidir quantificar la voluntat d’aquests treballadors a través de recollir en un primer moment a l’Agost l’opinió d’aquests, ampliant el període posteriorment a petició d’una secció sindical donat que molt d’ells hi gaudien de les vacances i no es pot obligar a restar pendent del correu corporatiu a cap treballador durant aquest període.

Els resultats d’aquesta enquesta se’ns informen en aquesta reunió, sent aquest del 50% per cada opció, motiu pel qual l’empresa aplicarà a partir de l’1 de gener del 2019 el Calendari de l’empresa per la Base de Reus, tret que els treballadors entre ells arribin a un acord i aquest compleixi amb el que es reflecteix en el Conveni Col·lectiu.

3. Pla Individual de Formació (PIF)

La Direcció convocarà novament al Comitè Intercentres a una reunió prevista el pròxim dia 15 de novembre per establir els criteris d’aquest pla de formació individual establert en l’àmbit estatal.

La intenció manifesta de l’empresa és que aquest Pla de Formació individualitzat estigui regulat dintre del Pla de Formació d’Empresa del SEM.

Per part dels representants dels treballadors es posa en coneixement de la Direcció que ja hi ha algun treballador que amb l’autorització de la seva direcció territorial/Assistencial està gaudint d’aquest PIF i es demana un aclariment d’aquest fet per tal d’evitar que posteriorment aquestes persones tinguin un deute de jornada per la manca de regulació.

La Direcció manifesta desconeixement d’aquest punt i comunica que es crearà una comissió per regular el PIF i establir les condicions per poder gaudir-ho, donat que el decret contempla els criteris de denegació justificada.

4. Carrera Professional i SIDP

Se’ns informa que els cobraments de la CP i SIDP del 2017 (fins a 31/12/16) s’ha fet efectiu el 28 d’octubre.
S’ha publicat la Convocatòria de CP i SIDP del 2018 (fins a 31/12/2017) amb el resultat de 98 candidats.
En el cas de les persones que han fet al·legacions (pendents de resolució) a la Convocatòria del 2017 se’ls hi permetrà un termini addicional per a la presentació de la nova documentació.

Per motius de regularització d’IRPF una secció demana la possibilitat de realitzar l’abonament en el mes de gener per tal que la regularització es pugui fer al llarg dels 12 mesos en lloc de finals d’any en un únic mes.

 

En el torn de prec i preguntes els representants dels treballadors manifestem la situació crítica a la qual estan sotmesos els treballs de CECOS, demanant que es preguin mesures de forma urgent. L’empresa reconeix l’abast del problema i ens emplaça a reunir-nos amb aquest únic punt del dia.

Es demana explicacions sobre l’amortització del lloc de treball d’administració de planelles (tècnic administratiu). L’empresa informa que no s’ha aplicat una amortització, sinó una mobilitat funcional (potestat organitzativa) per necessitats de l’empresa en el departament de RRHH.

Davant aquesta afirmació recriminem l’actuació discrecional per part de l’empresa. La Direcció es compromet a trobar una solució ràpida i efectiva i redreçar la situació generada de sobrecàrrega laboral que ha recaigut en 2 treballadores del Departament de Planificació.

La part social sol·licita novament la Relació de llocs de treball del SEM amb descripció i detall d’aquesta.

 

 

Informació sobre l’acord d’increment retributiu del 4 de febrer

Denúncia del Conveni Col·lectiu del SEM

Tal i com us ha informat el Comitè Intercentres per e-mail, aquest matí el Comitè s’ha reunit per tal de decidir si es procedía a denunciar o no el conveni col·lectiu (VI Conveni Col·lectiu de SEM).

Actualment estem amb el conveni prorrogat ja que l’any pasat no es va denunciar per la situació en la que ens trobàvem (en ple procés de convocatòria de places, dificultat a arribar a acords amb la direcció, diversos temes pendents d’executar per part de l’empresa, etc.)

Avui havíem de decidir si es creia que ara era el moment per denunciar-lo o no ja que el plaç finalitza el proper 31 d’octubre. Si cap de les dues parts (empresa o part social) denuncia el conveni, aquest es prorroga automàticament.

Després de debatre, el Comitè Intercentres, per majoria, ha decidit procedir a denunciar el conveni per tal de poder entrar en negociacions i aconsseguir millorar les condicions que es recullen en l’actual conveni.

Hi ha hagut disparitat d’opinions, totes elles igual de respectables, de si era o no el moment de denunciar-lo. Finament, amb els vots positius d’AMIC i UGT i l’abstenció de CCOO i CGT, s’ha procedit a comunicar la denúncia a la Direcció del SEM.

Un fet molt positiu de la reunió d’avui i que serà la base per unes bones negociacions amb la Direcció, és el compromís ferme de totes les seccions sindicals per tal de deixar de banda algunes diferències i treballar de forma comú i en equip per aconsseguir un millor conveni per totes les treballadores i treballadors del SEM.

Us anirem informant del procés per tal de comptar amb la opinició de totes i tots vosaltres, base de la feina que fem els delegats sindicals del SEM.

Estamos trabajando en ello… ens veiem al setembre!

Estamos trabajando en ello… ens veiem al setembre!

Ahir, 26 de juliol, la Direcció va convocar al Comitè a una reunió pre-estiuenca sense ordre del dia, motiu pel qual vam aprofitar per tractar els temes més emergents que restaven pendents. L’empresa ens va traslladar les accions que estan duent a terme respecte a la situació a la CeCos.

Resposta a la carta sobre la situació límit de la CeCos
En resposta a la carta enviada per AMIC informant la Direcció, Consell d’Administració i al nou director del CatSalut sobre la situació límit de la CeCos, la Direcció ens informa de les mesures que s’han dut i es duran a terme per pal·liar aquesta situació.

Ens informen que han estudiat la regulació vigent en matèria de contractació i aquesta tan sols permet augmentar la RLT (llocs de treball) en situacions urgents i inajornables. S’han agafat a aquest supòsit per dur a terme la creació de noves places de la següent manera:

 • han convertit una plaça de Cap de torn a metge consultor
 • nova infermera per al suport a les consultes d’atenció al viatger (fins al 31 de julliol) preveuen augmentar-ho a causa de la gran feina a la CeCos.
 • nova infermera de suport als pics de feina en caps de setmana en torn de 6 hores matí i 6 hores tarda

Proposen afegir 1 Coordinador Tècnic (CT) de dia i 1 CT de nit que vagi associat a augment d’activitat en contractació temporal fins al 31 de gener.

Ens informen que han quedat places descobertes de metge consultors de nit i, per això, estant fent entrevistes a nous candidats fora de la borsa de treball (nous CV rebuts per part de candidats).

Amb la finalitat de millorar la situació dels professionals de la CeCos i fer-la un lloc de treball més atractiu per als professionals, estan duent a terme un estudi des de primers de juny per conèixer realment la càrrega de feina en cada un dels llocs de treball a la sala. Al setembre tenen previst tenir dades objectives i, a partir d’aquestes, fer grups de treball amb el personal de la sala per tal de poder definir un nou model i poder reorganitzar el funcionament de la CeCos, duent a terme canvis organitzatius, reorganització d’horaris, modificació de la distribució de la sala… tenen previst culminar aquest estudi i els grups de treball a 6 mesos vista.

A la Sala de Reus, estan oferint ampliacions de jornada. Tant ampliant horari (en lloc de finalitzar a les 20:00 finalitzar a les 24:00 per exemple) com oferint anar a hores. En aquest cas, la part social informa que l’ampliació de jornada -tal i com recull el nostre conveni- s’ha de pagar com a hores extres. La Direcció diu que es pagaran com a JACS les hores addicionals i que les ampliacions de jornada les compensaran amb hores als treballadors, ja que no es poden pagar hores extra.

Altres temes sobre la CeCos
Ens informen que ben aviat hi haurà un nou concurs per a la Teleoperació a la CeCos. S’han redactat unes noves bases que milloren la qualitat del lloc de treball i la remuneració dels professionals que hagin de treballar per les empreses adjudicatàries. Expliquen que les noves bases del concurs van destinades a millorar la qualitat del servei amb la millora de les condicions laborals d’aquests treballadors i que es sentin més implicats al SEM. Creiem que aquesta és una excel·lent notícia.

Pel que fa a la formació obligatòria que han fet els CT de sala per la gestió dels helicòpters, la Direcció ens informa que encara no saben si aquestes hores aniran a carreg del SEM o a la borsa d’hores de formació dels treballadors. Tornem a insistir en el fet que ja havíem preguntat sobre aquest tema i que la part social demanava que aquestes hores anessin a carreg del SEM i que l’empresa havia dit que s’ho estudiaria.

Quant a la gestió dels serveis de “transport sanitari”, que són un gran volum de la feina que fem, la part social ja va posar en relleu que aquests serveis també s’havien de valorar, ja que en molts casos, aquestes demandes de transport sanitari no estaven justificades. Ens informen que durant tres mesos van posar un CT per revalorar aquestes peticions i els resultats indiquen que realment és necessari fer un control més estricte d’aquestes peticions, ja que en molts casos no estaven justificats i s’anulaven.

Informen que han tingut reunions amb caps del ICS i al setembre tenen noves reunions per abordar aquest tema.

Captació de metges i altres professionals al SEM
La Direcció informa que segueixen tenint problemes per captar professionals, sobretot metges, que vulguin venir a treballar a la CeCos i a certs territoris.

La part social explica que a Lleida, per exemple, es fa un bon seguiment dels MIR que fan la rotació al SEM i aconsegueixen captar aquests professionals. Es proposa extrapolar aquest model a la resta del territori per tal de no perdre professionals que durant la rotació han mostrat el seu interès a treballar al SEM.

Es proposa treballar aquest tema des de la Comissió de Formació per tal que el Departament de Formació pugui gestionar la captació d’aquests professionals.

Temes pendents del Comitè de Salut Laboral
La Direcció afirma que s’estan duent a terme totes les accions correctores i de millorar que hi havia pendents. La part social nega que s’estigui fent tot, de fet posa de manifest que s’han dut a terme millores que feia molts mesos, inclús anys que estaven pendents i que, en la majoria dels casos, per exigència de la inspecció de treball.

La Direcció informa que dur a terme moltes de les mesures de millora (canvis dels sofàs de les bases, compra de mobiliari nou, etc) costa molt, ja que no tenen capacitat d’autogestió àgil i tot implica molta burocràcia i això ho complica i alenteix tot.

Ens informen que tindrem nou calçat de protecció així com nous EPI (Equips de Protecció Individual) per a cada professional.

Ordre de contractació i Borsa de treball
Hi ha treballadors que s’han queixat al Comitè que tenen la sensació que no s’està seguint l’ordre de la borsa de treball en l’oferiment de contractes. També comenten que quan se’ls ofereix un contracte, no se’ls hi dóna les 48 hores de marge per pensar-s’ho que indica el conveni.

La Direcció informa que tindrà en compte donar sempre les 48 hores i explica que s’està seguint el llistat de borsa de treball en tot moment. Que aquest està en un nou aplicatiu informàtic de recent creació del que la part social no té accés.

S’han compromès a donar accés a l’aplicatiu per tal de poder supervisar l’ordre del llistat i poder comprovar que tot s’està fent correctament. Donat que encara no poden donar accés a la part social (per problemes de gestió interns), s’ha quedat que facilitaran en format PDF el llistat de forma periòdica a la part social.

Augment salarial del 1,75%
Es pregunta sobre l’aplicació de l’augment salarial del 1,75% anunciat pel govern central per a totes i tots els treballadors públics. Ens comenten que encara no tenen indicacions per part del CatSalut. Esperen tenir indicacions sobre l’aplicació a partir del setembre.

Hores de compensació del 3.2
Es reclama l’estat de l’aplicatiu informàtic que havia de controlar automàticament les hores per interrupció del 3.2. Informen que encara no tenen l’aplicatiu desenvolupat.

La part social reclama les reunions periòdiques per tal de valorar les sol·licituds rebudes i donar-hi resposta el més aviat possible.

Polivalència CeCos-carrer
Ja fa uns mesos la Direcció va enviar un mail als professionals per demanar voluntat de fer guàrdies creuades al personal de CeCos i carrer. Això permetria que un professional del Carrer pogués fer alguna guàrdia a la CeCos i també a la inversa. En tot moment, es tindrà en compte la ideonitat dels professionals per desenvolupar la tasca.

Preveuen començar aquesta activitat a partir del setembre. Inicialment començaran per infermeres i metges, volent oferir aquesta opció també als tècnics.

Canvi del nom del complement retributiu del personal d’administració
Tal com ja ha informat AMIC per mail, es va pactar el canvi de nom a la nòmina del complement personal de conveni (recollit en la Comissió paritària del 28 de setembre de 2005 del VI Conveni Col·lectiu del SEM) on es va pactar aquest en relació a la reclassificació del personal d’administració. A partir d’ara passarà a anomenar-se en nòmina: COMPLEMENT AD PERSONAM 2.

 

Finalitza la reunió i ens enplacem a continuar les reunions del Comitè a partir del setembre. Esperem que la Direcció gaudeixi d’unes bones vacances i torni amb les piles carregades per afrontar tota la feina que hi ha pendent al SEM!

 

Problemes amb les permutes

El 19 i 21 de junt, el Comitè d’Empresa, en Comissió paritària, es va reunir amb la Direcció del SEM per tal d’interpretar el següent article del Conveni col·lectiu del SEM.

En el cas que dos treballadors de la mateixa categoria i activitat necessitin realitzar temporalment una permuta de torn, aquesta podrà ser autoritzada per l’empresa sempre que quedi degudament justificat i per un temps determinat mínim d’un mes. En el cas que el canvi de torn impliqués canvi de diürn a nocturn es faran les corresponents adequacions de retribucions i de jornada entre els afectats.

El podeu consultar aquí.

 

Tal com ja va informar CCOO en un comunicat (vegeu comunicat), la Direcció pretén que la Comissió paritària signi un document que, després de dos dies de redactat durant la comissió, contempla els següents punts:

 • Les permutes es podran sol·licitar entre 2 treballadors de forma voluntària. De manera excepcional fins a 31 de desembre de 2018 una permuta podrà ser sol·licitada entre 3 treballadors en una sol·licitud inicial única amb un document elaborat per RRHH. L’empresa no permetrà en cap moment permutes de les permutes.
 • S’entén per “correctament justificada” correctament sol·licitada. Un cop sol·licitada, aquesta permuta haurà de ser autoritzada per la direcció corresponent. En cas de no ser concedida s’haurà de justificar el motiu objectiu de la denegació.
 • Les permutes es realitzaran per un mínim d’un mes i per un termini concret. En arribar el termini de finalització, si cap de les persones permutades manifesta la seva voluntat de sortit de la permuta, aquesta quedarà automàticament renovada pel mateix termini que es va signar inicialment. Si un dels membres no vol continuar, aquesta quedarà finalitzada.
 • Quan un dels treballadors permutats assoleixi un nou lloc de treball en un concurs de trasllat, promoció interna o convocatòria pública de places i accedeixi a un altre lloc de treball, la permuta es donarà per finalitzada.
 • En cas que la permuta impliqui un canvi d’activitat, els treballadors que sol·licitin la permuta hauran d’acreditar que poden realitzar correctament les tasques de l’activitat a la qual volen optar. No se’ls podrà exigir en cap cas una experiència superior que la demanada als professionals de nova incorporació. Aquests treballadors podran realitzar la formació necessària per assolir la idoneïtat al lloc de treball, de la mateixa manera que ho fa un professional de nova incorporació. Aquesta formació anirà a compte del treballador tot i que podrà compensar aquestes hores dins de les 40 hores de formació contemplades dins de conveni.

Després dels comunicats de CCOO-CGT i d’UGT-AMIC, us volem informar que:

 • Per tal que l’acord tingui validesa, ha d’estar signat per una majoria simple dels sindicats signants del conveni (UGT-CCOO-AMIC). Per tant caldrà que dos d’aquests sindicats estiguin d’acord amb el que es pacti a la comissió paritària.
 • Un cop finalitzada la segona reunió, UGT i AMIC van estar d’acord en no signar el document fins que aquest no fos revisat pels advocats de cada un dels sindicats per evitar signar un document que fos perjudicial per als treballadors.
 • La Direcció va informar que “no desbloquejaria les permutes que tenia sol·licitades fins que no s’arribés a un consens i se signés el document”. Davant d’aquest fet, ambdues seccions sindicals es van negar a signar res i van demanar 24h de marge.

 

Posteriorment, un cop parlat amb els corresponents assessors legals i debatut entre les seccions, de moment s’ha decidit no signar l’acord, ja que:

 • L’empresa fa anys que accepta permutes sota l’actual article del conveni col·lectiu. No entenem per què ara cal definir un text amb restriccions quan sempre s’han permès permutes a dos, tres o més treballadors quan això convenia tant als treballadors com a l’empresa en alguns casos.
 • El dret a permutar-se està recollit al conveni i és una eina a disposició dels treballadors per tal de poder conciliar la seva vida professional i familiar. No entenem que una empresa pública no tingui clara aquesta necessitat dels treballadors i més quan aquestes permutes no afecten el normal funcionament del servei ni a la cobertura dels llocs de treball.
 • No entenem per què es vol limitar a una permuta per persona i tan sols acceptar DE FORMA PROVISIONAL un màxim de 3 permutes.
 • Creiem que la signatura d’aquest text no aporta cap dret als treballadors, drets que ja s’anaven gaudint fins a la data i en canvi sí que introdueix el concepte d’idoneïtat per a la permuta del lloc de treball amb la necessitat d’una formació prèvia i la possibilitat d’un informe negatiu per part de la direcció.

Seguirem mantenint diàleg amb la Direcció, sempre d’una forma constructiva com hem fet fins ara, però tenim clar que no signarem possibles texts que limitin drets laborals que gaudíem fins al moment.

Reunió Comitè i Direcció: finalització del concurs i assignació de places

Durant aquest matí l’empresa ha mantingut reunió amb els representants dels treballadors del Comitè Intercentres.

Dels diversos punts a tractar a la reunió d’avui, per motius aliens al Comitè, s’han hagut de posposar alguns per la pròxima reunió que s’ha programat per la pròxima setmana.

 

Concurs de places (moviment intern i concurs extern)

L’empresa ens informa que han quedat deserts 1 lloc de TTS logística i 11 llocs de Metges CECOS i hi ha hagut 1 renúncia d’un TTS.

Com a resultat del moviment intern i concurs extern, han quedat un total de 32 llocs de treball vacants (11 per a tècnics, 10 per a infermers i 11 per a metges).

La Direcció informa que hi ha 60 persones (entre els diferents col·lectius professionals) que han quedat afectats, tant pel moviment intern com pel concurs extern, no havent assolit placa, molts dels quals amb jornada parcial.

En les pròximes hores, l’empresa es posarà en contacte amb els treballadors que opten a un nou interinatge dels llocs de treball vacants, per rigorós ordre d’antiguitat per dies treballats al SEM.

Pel que fa als professionals que han guanyat una plaça i que per motius de baixa laboral no hagin pogut fer la revisió mèdica, se’ls hi farà abans d’incorporar-se al nou lloc de treball, quedant aquest en situació de suspens.

Durant el període de la baixa, en el cas que la plaça guanyada sigui diferent a la del lloc d’interinatge que gaudia, aquesta plaça serà ocupada per un suplent a partir del 18 de juny.

Tothom s’haurà d’incorporar a la seva plaça el dia 18 de juny.

La part social expressa el malestar per la manca d’informació prèviament reclamada per aquesta a la Direcció i la impossibilitat d’analitzar i fer consideracions a escasses hores d’iniciar l’assignació dels nous interinatges. També recorda a l’empresa l’obligatorietat de respectar la reglamentació del VI Conveni Col·lectiu.

 

Quant a les permutes: l’empresa, prèvia acceptació de la Direcció corresponent, acceptarà que els treballadors puguin realitzar permutes tal com està regulat a l’actual Conveni, essent obligatori l’ocupació efectiva de la plaça assolida, prèviament a iniciar els tràmits de sol·licitud de permuta.

És a dir, tots els professionals hauran d’incorporar-se al seu nou lloc de treball (moviment intern i assoliment de contracte indefinit).

 

Si teniu cap dubte sobre els temes de la reunió, quedem a la vostra disposició. Podeu contactar amb nosaltres aquí.

¡Els treballadors del SEM diem prou!

¡Els treballadors del SEM diem prou!

Ahir, dijous, el Comitè Intercentre es va reunir amb la Direcció del SEM amb unic punt del día: Convocatòria externa de places i la seva nul·litat.

Van fer entrega del document jurídic en el que van basar la seva decisió per anul·lar la convocatòria per la provisió externa de places. Com ja ens havien avançat, basen la seva decisió en l’article 72 de l’EBEB (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic) que indica que una oferta d’ocupació pública te un termini improrrogable de 3 anys. Per tant, la convocatoria del 2009 tansols podria ser desplegada fins al 2012.

Aquí és on l’assessor d’AMIC discrepa indicant a l’empresa que la convocatòria diu clarament que és una Convocatòria d’ocupació externa de places del 2016 i no pas del 2009. Al 2016, la llei permetia fer concurs de places a les empreses mercantils amb beneficis, que era el cas del SEM. Diu que aquesta convocatoria no estava afectada per la Llei de Pressupostos (llei que limitava la possibilitat de fer oferta pública de places).

L’assessoria legal del SEM no està d’acord amb l’argumentació de la part social.

Durant la mateixa reunió ens assebentem que surt publicat al DOGC l’acord del govern pel qual el SEM podrà convocar una oferta pública de 100 places. Recordem que havien sortit a concurs 243 places.

La part social exigeix que el SEM compleixi els acords als que es van arribar a la finalització de la signatura del darrer conveni en el que constava el compromís de consolidar les places vacants ocupades per personal interí.

El Comitè ha informat a la Direcció que a partir d’aquest moment, durà a terme totes les accions legals i mobilitzacions pertinents necessàries per aconsseguir que la Direcció del SEM compleixi l’acord.

En els propers dies us concretarem les accions que durem a terme per tal de que tots els treballadors poguem participar-hi.

Aquest serà el moment en el que totes i tots haurem de cridar ben alt pels nostres drets i d’implicar-nos  per a una mobilització multitudinària. Totes i tots som imprescindibles per aconsseguir la consolidació de tots els llocs de treball.

¡Us esperem a totes i tots en les properes mobilitzacions!

Assemblea de treballadors 5/4/2017

Com ja sou coneixedors durant el dia d’ahir a Barcelona i avui a la resta del territori s’ha convocat Assemblea de Treballadors a cada província.

Us fem un resum dels punts més destacats perquè tots aquells que no heu pogut assistir o connectar-se  al xat del Participa! en tingueu coneixement.

1-. La decisió de donar per nul.la de ple dret la Convocatòria 2016 per a la provisió externa de llocs de treball ha estat a instancia del Consell Administració al nou gerent del SEM, el Dr. Joan Sala. Es va fer desprès de rebre un Informe Tècnic d’assessoria jurídica, que es va encarregar a Funció Pública per aclarir la legalitat d’aquest procés -a petició d’aquest últim- a l’observar signes indirectes de defectes formals.

Se’ns comunica la nul·litat insubsanable i la intenció de la Direcció d’iniciar tant bon punt sigui possible una nova convocatòria amb totes les garanties jurídiques.

Tanmateix ens comuniquen la intenció de l’empresa d’estabilitzar la plantilla actual.

2.- El Comitè d’empresa va demanar tenir accés a aquest informe jurídic íntegre per poder fer les escaients consultes als diferent assessors jurídics dels quatre sindicats electes al SEM.

Aquest document a hores d’ara no ha estat entregat per l’empresa.

3.- Ha estat decisió de la direcció del SEM comunicar als treballadors que es faria efectiu el Concurs Intern sense consensuar-ho amb aquest comitè, havent estat prealertats del neguit i preocupació que aquesta decisió provocaria entre els treballadors.

4.- Els treballadors i membres del Comitè d’Empresa volem ser coneixedors del marc jurídic que empararia un nova convocatòria i el temps en que es podria produir aquesta.

5-. S’ha d’intentar agilitzar el procés per tal que els drets dels treballadors fixes adquirits en el concurs intern (concurs trasllat, promoció interna i canvi d’activitat) no estiguin confrontats amb els drets legítims dels aspirants a plaça del concurs extern (interins, reservistes, rellevistes i suplents).

6.- Es proposen diferents mesures de pressió a l’empresa i als òrgans pertinents per accelerar-ho (mobilitzacions, fer ús dels mitjans de comunicació, escrits a la Conselleria de Salut…).

7.- A proposta dels treballadors s’ha decidit escriure una carta al Conseller de Salut, al Director del CatSalut, al Consell d’Administració del SEM i al Gerent reclamant que es convoqui una nova convocatòria externa i demanant responsabilitats als responssables d’haver fet un concurs il.legal.

 

Informar-vos que avui, la direcció de l’empresa ha convocat al Comitè Intercentres per al proper 20 d’abril amb l’únic punt del dia: “Convocatòria pública SEM”. Us informarem en quant haguem tingut la reunió.

Anul·lació convocatòria externa

Aquest matí el Comitè s’ha reunit amb la Direcció del SEM (Dr. Joan Sala i Sr. Roger Abada) on ens han informat de la nul·litat la convocatòria per defecte legal insubsanable.

Fundamenten aquesta nul·litat en la consulta que aquesta ha fet amb l’assessoria legal de la Funció Pública. La part social demana rebre el document de l’assessoria on s’explica aquest defecte legal.

La Direcció manifesta la seva intenció d’iniciar negociacions per decidir quan serà efectiu el canvi d’ubicació dels treballadors que havien canviat la plaça en el trasllat intern/canvi d’activitat/promoció interna.

Les diferents seccions sindicals del Comitè estan fent les consultes legals oportunes als seus assessors per tal de poder donar resposta a la problemàtica el més aviat possible. Per aquest motiu, us demanem paciència per poder donar resposta a totes les vostres consultes un cop tinguem més informació.

S’ha convocat a totes les treballadores i treballadors del SEM a una Assemblea Urgent el proper dimecres, 5 d’abril de 2017 a les 15:00 a la seu Corporativa de Motors.

Us encoratgem a acudir a l’Assemblea per tal de poder fer les vostres preguntes.

Reunió Comissió Borsa de treball

Convocats els membres del Comitè a les 12:00 del dia d’avui per la presentació del nou aplicatiu per a la gestió de la borsa de treball, se’ns comunica, un cop asseguta a taula, que l’aplicatiu encara no està acabat i que no es pot fer una demostració.

La part social manifesta la seva sorpresa i desacord en presentar-se a una reunió sense contingut. S’explica a l’empresa que la presència a la reunió te un cost. Els representants s’han de fer canvis o demanar hores sindicals per poder acudir a les reunions. Potser el més fàcil hauria estat anular la reunió.

Tot i així, es consegueix treure temes que estaven pendents de treballar i així aprofitar el temps i avançar:

L’empresa ens explica que han decidit que quan hi hagi un lloc de treball subjecte a borsa de treball (de mes de 30 dies), els professionals indefinitits que es promocionin (canvi de categoria) podràn aspirar a aquestes vacants, però que no constaran a la llista oficial de Borsa de Treball.

La part social manifesta la seva discomformitat en aquest procedir. Empresa proposa doncs la creació de dues llistes diferenciades, una de Borsa de Treball de suplents i l’altres de Borsa de Promoció Interna. Part social fa la contraproposta de crear única llista amb els tres blocs diferenciats tal i com s’indica al conveni. Inicialment, la proposta és acceptada per l’empresa, excepte el referent al canvi d’activitat, que indica que ha de d’estudiar-ho.

Empresa exposa que no veu prioritari el canvi d’activitat dels professionals i ho justifica en les dificultats actuals de cobertura de personal a la CeCos. Es comenta que la manca de personal per a la CeCos potser es deu a les dures condicions d’aquests llocs de treball.

L’empresa demana la limitació dels canvis a la llista de Borsa de Treball a un any, és a dir, que un cop agafat un contracte, el treballador no pugui optar a canviar a una millora de contracte abans d’un any. La part social manifesta el seu desacord amb aquesta proposta ja que es pot pervertir fàcilment.

Part social demana que empresa envii llistats actualitzats de la situació contractual dels treballadors, i que aquest registre s’actualitzi periodicament amb cada canvi i s’envii al Comitè per tal de poder portar un seguiment efectiu de les contractacions que es fan al SEM fins que finalment poguem disposar de l’aplicatiu informàtic de gestió de borsa de treball.

Es demana que els treballadors també tinguin accés a aquestes llistes per poder consultar la seva posició i els moviments contractuals que es fan.

S’acorda que l’empresa enviarà copia a les diferents seccions sindicals dels correus que s’enviin als treballadors de les ofertes contractuals.