Dret al permís d’alletament

Dret al permís d’alletament

A Infermeres de Catalunya hem rebut diverses consultes sobre els drets dels pares (pare o mare) al permís d’alletament, sobretot pel que fa a la possibilitat de gaudir-lo al mateix temps que l’altre progenitor o la seva compactació.

Després de fer les consultes als serveis legals d’Infermeres de Catalunya us informem que:

Els dos progenitors poden gaudir del permís d’alletament

La limitació al dret de reducció per alletament d’una hora per jornada ordinària pot esdevenir quan els dos progenitors treballin a la mateixa empresa. En el cas de les treballadores i treballadors del SEM, aquesta limitació ja està contemplada en el nostre conveni col·lectiu.

Els dos progenitors poden compactar el permís

La llei no estableix cap diferència en l’exercici del dret a la compactació del permís d’alletament entre els progenitors. Es poden compactar les dues mitges hores en una hora completa. També es poden acumular en jornades completes de treball.

Segons l’article 52.2.b del nostre Conveni Col·lectiu:

b) El/les treballadors/ores amb un fill o filla de menys de nou mesos tenen dret a un permís d’una hora diària d’absència del treball per lactància; aquest període de temps pot ésser dividit en dues fraccions. Si tant el pare com la mare són treballadors/ores de l’empresa, només un d’ells pot exercir aquest dret. La duració del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple.

La dona per la seva pròpia voluntat podrà substituir aquest dret per una reducció de la seva jornada en mitja hora per la mateixa finalitat, o acumular-lo en jornades completes. Per les característiques del servei, s’acorda que el període de lactància es pugui acumular a instància del treballador/a en jornades de treball a raó d’una hora en el cas de torns de 12 hores i a raó de 2 hores en el cas de torns de 24 hores. Aquests permís podrà ser gaudit indistintament per la mare o el pare en el cas que ambdós treballin.

 

Les delegades d’Infermeres de Catalunya quedem a la vostra disposició per aclariment d’aquest o d’altre temes.

 

 

Què fer davant un problema ètic al SEM?

Què fer davant un problema ètic al SEM?

Pot pasar que en algún moment de la nostra vida professional ens trovem davant una assistència que ens presenti un dilema ètic. Tant per la pròpia assistència al pacient com amb la relació que tenim amb altres professionals.

És important tenir en compte que cada persona te un codi moral (que no deixa de ser un codi ètic propi que ens fem en base a les nostres pròpies experiències i creences) i això fa que cada professional pugui veure una mateixa situació de diferents maneres.

Per aquest motiu, les professions sanitàries es doten d’un codi ètic que es una guia de conducta per la nostra pràctica assistencial i que es d’obligat compliment. Els col·legis professionals d’infermeres i de metges tenen editat el seu codi ètic. Així mateix, disposen de Comissions Deontològiques que ofereixen assessorament als seus col·legiats.

En el supòsit de necessitar assessorament i, donat que el SEM no disposa de Comitè/Comissió d’Ètica, caldrà dirigir-se a la Comissió Deontològica del col·legi professional. Per al personal no SEM, també es podrà acudir a la Comissió d’Ètica del propi hospital on es tingui la base concertada.

 

I els Tècnics, on podem acudir?

Donat que els TES no disposen de col·legi professional, es poden dirigir al Comitè de Bioètica de Catalunya. Un organ autònom depenent de la Genetalitat de Catlaunya que ofereix posicionaments i assessorament als centres de la pròpia Generalitat i als ciutadans i professionals que ho demanin.

Més informació: http://canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/comite-de-bioetica-de-catalunya/

 

Aquí podeu descarregar els Codis d’Ètica

Ètica de les infermeres de Catalunya – versió PDF –  APP iOSAPP Android
Ètica dels metges de Catalunya – versió PDF

 

Ètica en els projectes d’investigació al SEM

El SEM te un acord amb la Universitat de Barcelona per tal que la Comissió Ètica de la universitat valori els aspectes ètica de la investigació. Per a més informació podeu contactar amb el Departament de Formació del SEM.

 

 

Ser mare et costarà menys diners

Ser mare et costarà menys diners

Has de saber que la sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018 (sentència 1462/2018) fixa com doctrina legal que “Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”.

La Direcció General de Tributs interpreta que aquesta doctrina és igualment aplicable a les prestacions per paternitat percebudes de la Seguretat Social.

En l’aplicació d’aquesta doctrina poden distingir-se els supòsits següents:

1. Prestacions percebudes o que es percebin durant l’any 2018: En la propera campanya de renda els contribuents només hauran de confeccionar i presentar les seves declaracions utilitzant les dades fiscals que se’ls ofereixin. El programa d’ajuda Renda WEB oferirà les dades fiscals incorporant tals prestacions com rendes exemptes i les retencions suportades com plenament deduïbles. Després del coneixement de la sentència del Tribunal Suprem, l’Institut Nacional de la Seguretat Social ha deixat de practicar retencions sobre les prestacions abonades, per tractar-se de rendes exemptes.

2. Prestacions percebudes en els anys 2014, 2015, 2016 i 2017: Els contribuents podran sol·licitar la rectificació de les declaracions d’IRPF en què haguessin inclòs tals rendes. Si les rendes van ser percebudes en més d’un any, hauran de sol·licitar la rectificació de la declaració d’IRPF de cada any. S’ha habilitat un formulari específic per facilitar la sol·licitud dels anys 2014 i 2015, disponible en la pàgina web de l’Agència Tributària (www.agenciatributaria.es), en què la persona perceptora de la prestació haurà d’indicar en quins d’aquests anys ha percebut la prestació i un número de compte bancària de la seva titularitat, on s’abonarà la devolució que procedeixi. En gener de 2019 estarà disponible el formulari que permetrà sol·licitar la rectificació de les declaracions dels anys 2016 i 2017. No cal adjuntar a la sol·licitud un certificat de la Seguretat Social acreditatiu de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes, atès que en cada cas l’AEAT reclamarà directament de la Seguretat Social tota la informació precisa per a la resolució del procediment. El formulari pot presentar-se a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària utilitzant el sistema RENØ (número de referència per a serveis de renda), Cl@vePIN o Certificat electrònic. El número de referència (RENØ) pot sol·licitar-se en el portal de l’AEAT a Internet indicant els següents dades:

Nombre de DNI i la seva data de validesa.

Casella 450 de la declaració de la renda de 2016 o els últims cinc dígits d’algun compte bancari en què l’interessat figuri com titular, si no va presentar declaració de la renda de 2016. Alternativament, podrà utilitzar-se el formulari en paper per a la seva presentació en qualsevol de les oficines de registre de l’AEAT, per bé que no és vàlid l’ús d’aquest formulari per fer constar dades no establerts en el mateix, ja que no resulta possible el tractament informatitzat d’aquestes dades addicionals. En aquest suposat haurà de substituir-se l’ús d’aquest formulari per un escrit en què es descriguin fil per randa les circumstàncies concurrents, acompanyat, si escau, de la corresponent documentació.

3. Sol·licituds prèviament presentades que es trobin pendents de resolució d’un recurs o reclamació. L’aplicació de l’exempció correspondrà al òrgan que estigui coneixent del recurs o reclamació, sense que calgui la presentació de cap sol·licitud addicional.