A finals de l’any 2018 es va aprovar la “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”.

En aquesta normativa s’establí l’obligació de regular el règim legal de desconnexió digital a implantar a l’empresa prèvia audiència dels representants legals dels treballadors, així com es va fer menció explícita a la possible regulació convencional que es pogués desenvolupar a tots els nivells de negociació col·lectiva.

El Departament de Recursos Humans ha implantat un sistema de comunicació de guàrdies per al personal fix i suplent a través de l’aplicació de missatgeria instantània WhatsApp a través de llistes de distribució. La implantació d’aquest sistema comporta que el treballador o treballadora rep les cobertures pendents al seu mòbil personal fora del seu horari laborable i ha de contestar ràpidament per poder accedir a cobrir aquesta vacant.

És a dir, el treballador que no tingui vida privada ni vulgui exercir el seu dret de conciliació familiar és premiat, ja que serà el primer a poder estar sempre amb el mòbil a la mà. La representació social no ha estat consultada ni informada en cap moment sobre la implantació d’aquest nou canal de comunicació, ni s’han pactat els criteris que s’utilitzen en l’ús de la plataforma ni com es fa l’assignació dels llocs de treball.

Per aquest motiu, Infermeres de Catalunya hem enviat requeriment a l’empresa a què s’avingui a reunir-se amb la representació social dels treballadors per tal de pactar i establir una regulació que sigui respectuosa amb els drets al descans i conciliació laboral i familiar dels treballadors del SEM, amb especial incidència en les fórmules i mètodes de contacte amb els assalariats per a la realització de cobertures i guàrdies.

 

Sol·licitut deconnexio digital