A Infermeres de Catalunya hem rebut diverses consultes sobre els drets dels pares (pare o mare) al permís d’alletament, sobretot pel que fa a la possibilitat de gaudir-lo al mateix temps que l’altre progenitor o la seva compactació.

Després de fer les consultes als serveis legals d’Infermeres de Catalunya us informem que:

Els dos progenitors poden gaudir del permís d’alletament

La limitació al dret de reducció per alletament d’una hora per jornada ordinària pot esdevenir quan els dos progenitors treballin a la mateixa empresa. En el cas de les treballadores i treballadors del SEM, aquesta limitació ja està contemplada en el nostre conveni col·lectiu.

Els dos progenitors poden compactar el permís

La llei no estableix cap diferència en l’exercici del dret a la compactació del permís d’alletament entre els progenitors. Es poden compactar les dues mitges hores en una hora completa. També es poden acumular en jornades completes de treball.

Segons l’article 52.2.b del nostre Conveni Col·lectiu:

b) El/les treballadors/ores amb un fill o filla de menys de nou mesos tenen dret a un permís d’una hora diària d’absència del treball per lactància; aquest període de temps pot ésser dividit en dues fraccions. Si tant el pare com la mare són treballadors/ores de l’empresa, només un d’ells pot exercir aquest dret. La duració del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple.

La dona per la seva pròpia voluntat podrà substituir aquest dret per una reducció de la seva jornada en mitja hora per la mateixa finalitat, o acumular-lo en jornades completes. Per les característiques del servei, s’acorda que el període de lactància es pugui acumular a instància del treballador/a en jornades de treball a raó d’una hora en el cas de torns de 12 hores i a raó de 2 hores en el cas de torns de 24 hores. Aquests permís podrà ser gaudit indistintament per la mare o el pare en el cas que ambdós treballin.

 

Les delegades d’Infermeres de Catalunya quedem a la vostra disposició per aclariment d’aquest o d’altre temes.