Ahir, a tres dies de la seva posada en marxa, la Direcció va presentar a la representació social el projecte de la nova unitat de comandament ECO-0 de la ciutat de Barcelona.

Es presenta aquesta unitat com:

  • una unitat on hi haurà dos comandaments: un metge i un tècnic. Cada un d’ells amb unes funcions ben definides.
  • una unitat amb “mans expertes” amb habilitats tècniques avançades que hauran de donar recolzament a les unitats del carrer (USVB i USVA) davant pacients amb situacions d'”alta complexitat”.
  • una unitat que realitzarà avaluació dels processos assistencials. Control de la qualitat assistencial als professionals del SEM.

Aquesta unitat estarà en contacte directe amb el Cap de Torn i el Cap de Guàrdia i s’autoactivarà als serveis que cregui que és necessària la seva intervenció, també podrà ser activat per la taula de comandament de la CeCos o per qualsevol unitat assistencial.

També expliquen que aquesta unitat serà avaluada de forma trimestral per part de la Direcció (60%), el CeCos (20%) i els professionals del carrer (20%). Una proporció que dóna sempre l’última paraula a la Direcció. A més de no haver presentat els ítems a avaluar ni els indicadors que s’utilitzaran per avaluar-los.

 

Des de la premissa que estem totalment a favor de la creació d’una unitat d’aquest tipus i que és molt necessària, a banda de què sempre estarem a favor de la creació de llocs de treball, el Comitè va mostrar certs dubtes, tots ells derivats del fet de no haver comptat en cap moment amb la representació dels treballadors ni amb el Comitè de Seguretat i Salut Laboral per dur a terme aquesta nova línia d’activitat:

1. Una unitat que farà un torn de 24 hores a la ciutat de Barcelona: la part social recorda que el nostre conveni tan sols contempla un horari de treball de 12 hores. Per passar una base/unitat a 24 hores ha d’haver-hi un estudi previ d’activitat que justifiqui la seguretat per als treballadors i treballadores de la unitat. També han de disposar d’una base en condicions que permeti el descans de l’equip. Ara mateix, cap base de Barcelona compleix amb aquests requisits.

2. Finalització de la unitat B500 i començament d’una nova unitat ECO-0: la part social recorda de l’obligació de l’empresa d’informar a la part social de la desaparició d’una base o unitat per tal d’assegurar el lloc de treball dels treballadors afectat i poder estudiar els contractes que s’oferiran a aquest per evitar situacions no desitjables d’inseguretat pel que fa a l’estabilitat laboral o l’incompliment del conveni. Ja hem viscut situacions difícils anteriorment quan s’han fet aquest tipus de moviments contractuals de forma unilateral per part de l’empresa.

3. Secretisme i hermetisme per part de la Direcció Mèdica i la Direcció de Barcelona ciutat: aquest projecte ha estat dut a terme amb total secretisme cap a la representació social de forma que aquesta no ha pogut intervenir per tal de poder assegurar que es compleix el conveni col·lectiu i no deixar en una situació d’inseguretat actual o futura als professionals d’aquesta unitat. I més, tenint en compte que la Direcció ha indicat que els professionals d’aquesta unitat podran ser canviats de lloc si no tenen una avaluació favorable. ¿A quina unitat tornaran? ¿Signaran prèviament la unitat a la qual tornaran si han de sortir de l’ECO-0?

4. El dia d’avui, el Comitè d’Empresa encara no coneix quines persones ocuparan aquesta unitat ni quin contracte signaran: sembla ser, que serà un compromís treballador-empresa que s’escapa a la supervisió del Comitè i per tant aquest no podrà assegurar ni donar cobertura a aquests treballadors si hi ha cap problema contractual. El nou Director de Recursos Humans ha adoptat una posició enfrontada donant a entendre que es possible que es salti el nostre conveni col·lectiu, ja que se signarà un acord empresa-treballadors. La part social li recorda que els acords no poden saltar-se el nostre conveni, que és el que regula la relació entre treballador i empresa per tal de protegir els drets d’aquests.

5. Sense seguir els criteris d’oportunitat, igualtat, mèrit i capacitat: aquests llocs de treball s’han assignat a dit per part de la Direcció sense que les treballadores i treballadors del SEM hagin pogut optar a un “concurs intern” per tal d’optar a ocupar aquests nous llocs de treball, al ser “comandaments” poder promocionar-se dins l’empresa. Entenem que en una empresa pública, les assignacions a dit de Direccions i càrrecs de comandament, no haurien de seguir-se donant a dit sinó que haurien de ser processos transparents i seguir un procés de selecció obert i amb oportunitats per a tothom.

6. Segueix la discriminació cap a les infermeres i infermers d’aquesta empresa per tal de poder ocupar càrrecs de comandament i direcció: un nou equip de comandament al carrer que, de nou, no compta amb la figura de la infermera. ¿Un metge i un tècnic seran els que avaluaran la qualitat amb què les infermeres i infermers duen a terme els processos assistencials? Entenem que els metges han d’avaluar als metges i els tècnics han d’avaluar als tècnics. Creiem fermament que ha de ser un comandament infermer/a el que avaluï a les infermeres i infermers. Tenint en compte, també, que moltes infermeres del SEM tenen formació i capacitat més que sobrada per demostrar “mans expertes” i “habilitat tècniques” suficients per donar recolzament a qualsevol unitat SVB i SVA.

 

Seguirem treballant per millorar les condicions en les que s’implanten projectes per tal d’assegurar que se segueixi el nostre conveni col·lectiu i la igualtat d’oportunitats entre totes les treballadores i treballadors del SEM.

Quedem a la vostra disposició per dubtes o aclariments.