L’acord de govern del dia 1 d’agost preveu que les infermeres que treballen en el sistema sanitari integral d’utilització pública, al Sistema d’Emergències Mèdiques, als centres residencials de la xarxa de serveis socials de titularitat pública, els serveis de valoració de la dependència i la discapacitat de la xarxa anterior i dels serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil, així com de la unitat Grup d’Emergències Mèdiques de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior puguin continuar desenvolupant un segon lloc de treball en certs àmbits concrets.

Aquests àmbits infermers de difícil cobertura de llocs de treball, perquè requereixen una alta qualificació tècnica o expertesa, són: l’atenció especialitzada en l’àmbit hospitalari o en règim d’internament, l’àmbit d’urgències i emergències, l’atenció especialitzada en l’àmbit penitenciari i de serveis socials i l’atenció especialitzada en l’àmbit d’atenció primària de salut.

De la mateixa manera que ho feia l’acord de Govern anterior, també té en compte el factor de la territorialitat recordant la situació en la qual es troben certs centres i serveis de determinades zones de Catalunya. Per aquest motiu, les infermeres del sector públic podran tenir una segona feina en qualsevol àmbit d’atenció públic sempre i quan aquesta plaça no s’hagi pogut cobrir per la seva situació geogràfica.

El COIB va elaborar un informe, canalitzat a través del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i que apareix citat en el mateix acord de govern, en el qual es demanava al Govern la pròrroga de l’acord. Existeixen llocs de treball que requereixen d’una preparació molt específica, que requereixen un cert grau d’expertesa o que es limiten pel factor de territorialitat  i en aquest sentit cal disposar de les millors professionals per cobrir certs àmbits d’atenció, com els serveis d’emergències i urgències, serveis d’hemodiàlisi, d’atenció de la dona durant el part o d’altres.

La corporació celebra que finalment s’hagi renovat l’acord que podia deixar en situació d’incertesa a les infermeres i infermers del sector públic que actualment tenen una segona feina i, també, per la necessitat de garantir una bona atenció a l’usuari.

Fes clic aquí per accedir a la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de l’acord GOV/114/2017 d’1 d’agost pel qual es prorroga l’Acord GOV/118/2014, de 5 d’agost, pel qual es declara d’interès públic el desenvolupament d’un altre lloc de treball de caràcter assistencial en determinats àmbits del sector públic per part del personal titulat en infermeria.