Ahir, 26 de juliol, la Direcció va convocar al Comitè a una reunió pre-estiuenca sense ordre del dia, motiu pel qual vam aprofitar per tractar els temes més emergents que restaven pendents. L’empresa ens va traslladar les accions que estan duent a terme respecte a la situació a la CeCos.

Resposta a la carta sobre la situació límit de la CeCos
En resposta a la carta enviada per AMIC informant la Direcció, Consell d’Administració i al nou director del CatSalut sobre la situació límit de la CeCos, la Direcció ens informa de les mesures que s’han dut i es duran a terme per pal·liar aquesta situació.

Ens informen que han estudiat la regulació vigent en matèria de contractació i aquesta tan sols permet augmentar la RLT (llocs de treball) en situacions urgents i inajornables. S’han agafat a aquest supòsit per dur a terme la creació de noves places de la següent manera:

  • han convertit una plaça de Cap de torn a metge consultor
  • nova infermera per al suport a les consultes d’atenció al viatger (fins al 31 de julliol) preveuen augmentar-ho a causa de la gran feina a la CeCos.
  • nova infermera de suport als pics de feina en caps de setmana en torn de 6 hores matí i 6 hores tarda

Proposen afegir 1 Coordinador Tècnic (CT) de dia i 1 CT de nit que vagi associat a augment d’activitat en contractació temporal fins al 31 de gener.

Ens informen que han quedat places descobertes de metge consultors de nit i, per això, estant fent entrevistes a nous candidats fora de la borsa de treball (nous CV rebuts per part de candidats).

Amb la finalitat de millorar la situació dels professionals de la CeCos i fer-la un lloc de treball més atractiu per als professionals, estan duent a terme un estudi des de primers de juny per conèixer realment la càrrega de feina en cada un dels llocs de treball a la sala. Al setembre tenen previst tenir dades objectives i, a partir d’aquestes, fer grups de treball amb el personal de la sala per tal de poder definir un nou model i poder reorganitzar el funcionament de la CeCos, duent a terme canvis organitzatius, reorganització d’horaris, modificació de la distribució de la sala… tenen previst culminar aquest estudi i els grups de treball a 6 mesos vista.

A la Sala de Reus, estan oferint ampliacions de jornada. Tant ampliant horari (en lloc de finalitzar a les 20:00 finalitzar a les 24:00 per exemple) com oferint anar a hores. En aquest cas, la part social informa que l’ampliació de jornada -tal i com recull el nostre conveni- s’ha de pagar com a hores extres. La Direcció diu que es pagaran com a JACS les hores addicionals i que les ampliacions de jornada les compensaran amb hores als treballadors, ja que no es poden pagar hores extra.

Altres temes sobre la CeCos
Ens informen que ben aviat hi haurà un nou concurs per a la Teleoperació a la CeCos. S’han redactat unes noves bases que milloren la qualitat del lloc de treball i la remuneració dels professionals que hagin de treballar per les empreses adjudicatàries. Expliquen que les noves bases del concurs van destinades a millorar la qualitat del servei amb la millora de les condicions laborals d’aquests treballadors i que es sentin més implicats al SEM. Creiem que aquesta és una excel·lent notícia.

Pel que fa a la formació obligatòria que han fet els CT de sala per la gestió dels helicòpters, la Direcció ens informa que encara no saben si aquestes hores aniran a carreg del SEM o a la borsa d’hores de formació dels treballadors. Tornem a insistir en el fet que ja havíem preguntat sobre aquest tema i que la part social demanava que aquestes hores anessin a carreg del SEM i que l’empresa havia dit que s’ho estudiaria.

Quant a la gestió dels serveis de “transport sanitari”, que són un gran volum de la feina que fem, la part social ja va posar en relleu que aquests serveis també s’havien de valorar, ja que en molts casos, aquestes demandes de transport sanitari no estaven justificades. Ens informen que durant tres mesos van posar un CT per revalorar aquestes peticions i els resultats indiquen que realment és necessari fer un control més estricte d’aquestes peticions, ja que en molts casos no estaven justificats i s’anulaven.

Informen que han tingut reunions amb caps del ICS i al setembre tenen noves reunions per abordar aquest tema.

Captació de metges i altres professionals al SEM
La Direcció informa que segueixen tenint problemes per captar professionals, sobretot metges, que vulguin venir a treballar a la CeCos i a certs territoris.

La part social explica que a Lleida, per exemple, es fa un bon seguiment dels MIR que fan la rotació al SEM i aconsegueixen captar aquests professionals. Es proposa extrapolar aquest model a la resta del territori per tal de no perdre professionals que durant la rotació han mostrat el seu interès a treballar al SEM.

Es proposa treballar aquest tema des de la Comissió de Formació per tal que el Departament de Formació pugui gestionar la captació d’aquests professionals.

Temes pendents del Comitè de Salut Laboral
La Direcció afirma que s’estan duent a terme totes les accions correctores i de millorar que hi havia pendents. La part social nega que s’estigui fent tot, de fet posa de manifest que s’han dut a terme millores que feia molts mesos, inclús anys que estaven pendents i que, en la majoria dels casos, per exigència de la inspecció de treball.

La Direcció informa que dur a terme moltes de les mesures de millora (canvis dels sofàs de les bases, compra de mobiliari nou, etc) costa molt, ja que no tenen capacitat d’autogestió àgil i tot implica molta burocràcia i això ho complica i alenteix tot.

Ens informen que tindrem nou calçat de protecció així com nous EPI (Equips de Protecció Individual) per a cada professional.

Ordre de contractació i Borsa de treball
Hi ha treballadors que s’han queixat al Comitè que tenen la sensació que no s’està seguint l’ordre de la borsa de treball en l’oferiment de contractes. També comenten que quan se’ls ofereix un contracte, no se’ls hi dóna les 48 hores de marge per pensar-s’ho que indica el conveni.

La Direcció informa que tindrà en compte donar sempre les 48 hores i explica que s’està seguint el llistat de borsa de treball en tot moment. Que aquest està en un nou aplicatiu informàtic de recent creació del que la part social no té accés.

S’han compromès a donar accés a l’aplicatiu per tal de poder supervisar l’ordre del llistat i poder comprovar que tot s’està fent correctament. Donat que encara no poden donar accés a la part social (per problemes de gestió interns), s’ha quedat que facilitaran en format PDF el llistat de forma periòdica a la part social.

Augment salarial del 1,75%
Es pregunta sobre l’aplicació de l’augment salarial del 1,75% anunciat pel govern central per a totes i tots els treballadors públics. Ens comenten que encara no tenen indicacions per part del CatSalut. Esperen tenir indicacions sobre l’aplicació a partir del setembre.

Hores de compensació del 3.2
Es reclama l’estat de l’aplicatiu informàtic que havia de controlar automàticament les hores per interrupció del 3.2. Informen que encara no tenen l’aplicatiu desenvolupat.

La part social reclama les reunions periòdiques per tal de valorar les sol·licituds rebudes i donar-hi resposta el més aviat possible.

Polivalència CeCos-carrer
Ja fa uns mesos la Direcció va enviar un mail als professionals per demanar voluntat de fer guàrdies creuades al personal de CeCos i carrer. Això permetria que un professional del Carrer pogués fer alguna guàrdia a la CeCos i també a la inversa. En tot moment, es tindrà en compte la ideonitat dels professionals per desenvolupar la tasca.

Preveuen començar aquesta activitat a partir del setembre. Inicialment començaran per infermeres i metges, volent oferir aquesta opció també als tècnics.

Canvi del nom del complement retributiu del personal d’administració
Tal com ja ha informat AMIC per mail, es va pactar el canvi de nom a la nòmina del complement personal de conveni (recollit en la Comissió paritària del 28 de setembre de 2005 del VI Conveni Col·lectiu del SEM) on es va pactar aquest en relació a la reclassificació del personal d’administració. A partir d’ara passarà a anomenar-se en nòmina: COMPLEMENT AD PERSONAM 2.

 

Finalitza la reunió i ens enplacem a continuar les reunions del Comitè a partir del setembre. Esperem que la Direcció gaudeixi d’unes bones vacances i torni amb les piles carregades per afrontar tota la feina que hi ha pendent al SEM!