L’article 1 del Decret Llei 3/2019 de 22 de gener sobre l’increment retributiu al personal al servei de l’Administració de la Generalitat no sotmès al règim laboral, com és el cas del Sistema d’Emergències Mèdiques, recull que se li aplicarà un increment del 2,25% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes d’1 de gener de 2019, respecte als imports vigents a 31 de desembre de 2018.

Aquests imports ja s’estan abonant en nòmina amb el concepte “a compte conveni”. Addicionalment, i amb efectes d’1 de juliol de 2019, les retribucions vigents a 31 de desembre de 2018 s’incrementen en funció del producte interior brut (PIB).

A l’apartat 5, s’autoritza un increment retributiu addicional del 0,25% de la massa salarial del 2018, la destinació del qual es concretarà en els àmbits de negociació respectius, que podrà preveure “la implantació de plans i projectes de millora de la productivitat o eficiència, la revisió de complements específics, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions, entre altres mesures”.

Com ja en sou coneixedors per altres comunicats, en reunió de la Comissió de Negociació de Conveni del dia 4 de febrer, després de molts mesos de retard, finalment el Comitè d’Empresa en la seva majoria (AMIC i CCOO), ha arribat a un PREACORD PARCIAL DE CONVENI amb l’empresa per fer efectiu aquest increment addicional (subjecte a aprovació pel Consell d’Administració del SEM) a on es destinarà íntegrament aquest increment addicional del 0.25% previst pel 2019 a personal de CECOS (i el 0.3% previst pel 2020).

Malgrat que ens hagués agradat que aquest increment es veiés reflectit en les nòmines de tots els treballadors per igual, ha estat impossible, donat que l’empresa mai ha estat disposada a aplicar-ho per igual a tots els col·lectius.

La Direcció del SEM, ha estat plantejant fins a l’últim moment aplicar, no només aquest percentatge addicional del 0.25% , sinó també del 0.25% vinculat al PIB al personal de CECOS, motiu pel qual, considerem que després de molts esforços, hem aconseguit un acord acceptable on tothom percebrà el 0.25% d’increment salarial vinculat al PIB i, a més, s’ha pogut compensar a través d’altres conceptes, a totes les categories professionals i activitats, gràcies a una voluntat real per negociar i arribar a un acord pel bé del conjunt dels treballadors.

Moltes de les propostes per part del Comitè ja plantejades a l’inici de la negociació d’aquest nou conveni, han estat novament valorades per l’empresa (com per exemple la reclassificació dels Infermers del grup laboral B al grup laboral A amb el consegüent increment retributiu que comporta) i han expressat la seva disposició a ser debatudes en les pròximes reunions, deixant-se al marge d’aquest acord parcial.

Els imports que haguessin significat l’aplicació del 0.25% addicional per tots els treballadors, s’han vist àmpliament superats per les contrapartides obtingudes en el procés de negociació:

  • Reconeixement i abonament del 100% de la retribució de la CP al personal amb jornada de 1536h amb efectivitat 1 de gener de 2020.
  • Abonament de la Carrera Professional i SiDP per les treballadores amb contractes de relleu i de reserva de plaça amb efectes d’1 de gener de 2020.
  • Recuperació de les hores compensables per formació fins a les 40 hores
  • Reclassificació del TTS1 i TTS1A a TES amb data 1 de gener de 2021

 

 

Destinar aquesta partida de diners a personal de CECOS no resoldrà en cap cas la situació de sobrecàrrega laboral i la manca de personal que any rere any acumula, si no és en el context d’un conjunt de mesures urgents que impliqui un abordatge complet, complex i ambiciós de canvi.

Estem segurs que el personal de CECOS reconeixerà l’esforç que la resta de treballadors farà per tal que d’alguna manera es compensi, encara que parcialment, la situació límit en què treballen auxiliars de coordinació, infermeres i metges.

Afegir que, Infermeres de Catalunya no té representativitat dins la Comissió Negociadora del Conveni, si bé és cert, que una delegada d’aquest sindicat manté, després de molts esforços, la seva presència com a membre d’aquesta comissió per AMIC, única fórmula legal en què ha estat possible.

Quedem a la vostra disposició per qualsevol aclariment sobre aquest tema.