57.1 Els membres del Comitè d’empresa, com representants legals dels treballadors/ores, tindran les següents garanties i facultats:

a) Obertura d’expedient disciplinari contradictori en el supòsit de sancions per faltes greus o molt greus, cas en què s’ha d’escoltar, a part de l’interessat, al Comitè d’empresa.

b) La lliure expressió individual o col·legiada de les seves opinions en les matèries que concerneixen a l’esfera de la seva representació.

c) Facultat de publicar i distribuir, sense pertorbar el desenvolupament del treball, les comunicacions d’interès professional, laboral o social.

d) Garantia de no ser discriminat en la seva promoció econòmic-professional, per raó precisament del desenvolupament de la seva representació.

En el supòsit de que sigui necessària la modificació de les condicions de treball es procurarà la major estabilitat possible dels representants sindicals.

Els canvis de llocs de treball o condicions de treball no podran fonamentar-se en mesures arbitràries o sancionadores. Es reconeix el dret d’audiència a tots els membres del Comitè d’empresa, que hagin d’ésser traslladats per necessitats del servei o raons organitzatives.

En el cas de trasllat d’un membre del Comitè dins de la mateixa àrea, es segueix el procediment administratiu utilitzat per als trasllats realitzats entre dues àrees diferents. La esmentada garantia s’estendrà a un any després del cessament efectiu com a càrrec sindical.

e) Disponibilitat de fins a 35 hores mensuals de les corresponents a la seva jornada de treball sense minvar les retribucions per a l’exercici de les seves funcions de representació. La utilització de les esmentades hores haurà de justificar-se mitjançant el procediment establert al efecte.

f) Acumulació d’hores sindicals en la forma establerta en l’article següent.

g) Tots els membres del Comitè podran assessorar al personal afectat per aquest pacte en aquelles qüestions i peticions de qualsevol tipus que es refereixin a la seva relació laboral amb SEMSA, i als drets i obligacions derivats d’aquesta relació.

57.2. Les parts es comprometen a fer els processos electorals de forma que a partir de la propera convocatòria electoral la representació legal dels treballadors quedi conformada en SEMSA mitjançant un comitè d’empresa per província (excepte Barcelona on hi haurà dos comitès: el comitè constituït pels treballadors del centre de treball del carrer Pablo Iglesias de l’Hospitalet i els treballadors que presenten serveis en les diferents bases dintre de la ciutat de Barcelona i un altre comitè constituït pels treballadors no inclosos en el comitè anterior i que presten serveis en la província de Barcelona) i un comitè intercentres.