El 19 i 21 de junt, el Comitè d’Empresa, en Comissió paritària, es va reunir amb la Direcció del SEM per tal d’interpretar el següent article del Conveni col·lectiu del SEM.

En el cas que dos treballadors de la mateixa categoria i activitat necessitin realitzar temporalment una permuta de torn, aquesta podrà ser autoritzada per l’empresa sempre que quedi degudament justificat i per un temps determinat mínim d’un mes. En el cas que el canvi de torn impliqués canvi de diürn a nocturn es faran les corresponents adequacions de retribucions i de jornada entre els afectats.

El podeu consultar aquí.

 

Tal com ja va informar CCOO en un comunicat (vegeu comunicat), la Direcció pretén que la Comissió paritària signi un document que, després de dos dies de redactat durant la comissió, contempla els següents punts:

 • Les permutes es podran sol·licitar entre 2 treballadors de forma voluntària. De manera excepcional fins a 31 de desembre de 2018 una permuta podrà ser sol·licitada entre 3 treballadors en una sol·licitud inicial única amb un document elaborat per RRHH. L’empresa no permetrà en cap moment permutes de les permutes.
 • S’entén per “correctament justificada” correctament sol·licitada. Un cop sol·licitada, aquesta permuta haurà de ser autoritzada per la direcció corresponent. En cas de no ser concedida s’haurà de justificar el motiu objectiu de la denegació.
 • Les permutes es realitzaran per un mínim d’un mes i per un termini concret. En arribar el termini de finalització, si cap de les persones permutades manifesta la seva voluntat de sortit de la permuta, aquesta quedarà automàticament renovada pel mateix termini que es va signar inicialment. Si un dels membres no vol continuar, aquesta quedarà finalitzada.
 • Quan un dels treballadors permutats assoleixi un nou lloc de treball en un concurs de trasllat, promoció interna o convocatòria pública de places i accedeixi a un altre lloc de treball, la permuta es donarà per finalitzada.
 • En cas que la permuta impliqui un canvi d’activitat, els treballadors que sol·licitin la permuta hauran d’acreditar que poden realitzar correctament les tasques de l’activitat a la qual volen optar. No se’ls podrà exigir en cap cas una experiència superior que la demanada als professionals de nova incorporació. Aquests treballadors podran realitzar la formació necessària per assolir la idoneïtat al lloc de treball, de la mateixa manera que ho fa un professional de nova incorporació. Aquesta formació anirà a compte del treballador tot i que podrà compensar aquestes hores dins de les 40 hores de formació contemplades dins de conveni.

Després dels comunicats de CCOO-CGT i d’UGT-AMIC, us volem informar que:

 • Per tal que l’acord tingui validesa, ha d’estar signat per una majoria simple dels sindicats signants del conveni (UGT-CCOO-AMIC). Per tant caldrà que dos d’aquests sindicats estiguin d’acord amb el que es pacti a la comissió paritària.
 • Un cop finalitzada la segona reunió, UGT i AMIC van estar d’acord en no signar el document fins que aquest no fos revisat pels advocats de cada un dels sindicats per evitar signar un document que fos perjudicial per als treballadors.
 • La Direcció va informar que “no desbloquejaria les permutes que tenia sol·licitades fins que no s’arribés a un consens i se signés el document”. Davant d’aquest fet, ambdues seccions sindicals es van negar a signar res i van demanar 24h de marge.

 

Posteriorment, un cop parlat amb els corresponents assessors legals i debatut entre les seccions, de moment s’ha decidit no signar l’acord, ja que:

 • L’empresa fa anys que accepta permutes sota l’actual article del conveni col·lectiu. No entenem per què ara cal definir un text amb restriccions quan sempre s’han permès permutes a dos, tres o més treballadors quan això convenia tant als treballadors com a l’empresa en alguns casos.
 • El dret a permutar-se està recollit al conveni i és una eina a disposició dels treballadors per tal de poder conciliar la seva vida professional i familiar. No entenem que una empresa pública no tingui clara aquesta necessitat dels treballadors i més quan aquestes permutes no afecten el normal funcionament del servei ni a la cobertura dels llocs de treball.
 • No entenem per què es vol limitar a una permuta per persona i tan sols acceptar DE FORMA PROVISIONAL un màxim de 3 permutes.
 • Creiem que la signatura d’aquest text no aporta cap dret als treballadors, drets que ja s’anaven gaudint fins a la data i en canvi sí que introdueix el concepte d’idoneïtat per a la permuta del lloc de treball amb la necessitat d’una formació prèvia i la possibilitat d’un informe negatiu per part de la direcció.

Seguirem mantenint diàleg amb la Direcció, sempre d’una forma constructiva com hem fet fins ara, però tenim clar que no signarem possibles texts que limitin drets laborals que gaudíem fins al moment.