Pot pasar que en algún moment de la nostra vida professional ens trovem davant una assistència que ens presenti un dilema ètic. Tant per la pròpia assistència al pacient com amb la relació que tenim amb altres professionals.

És important tenir en compte que cada persona te un codi moral (que no deixa de ser un codi ètic propi que ens fem en base a les nostres pròpies experiències i creences) i això fa que cada professional pugui veure una mateixa situació de diferents maneres.

Per aquest motiu, les professions sanitàries es doten d’un codi ètic que es una guia de conducta per la nostra pràctica assistencial i que es d’obligat compliment. Els col·legis professionals d’infermeres i de metges tenen editat el seu codi ètic. Així mateix, disposen de Comissions Deontològiques que ofereixen assessorament als seus col·legiats.

En el supòsit de necessitar assessorament i, donat que el SEM no disposa de Comitè/Comissió d’Ètica, caldrà dirigir-se a la Comissió Deontològica del col·legi professional. Per al personal no SEM, també es podrà acudir a la Comissió d’Ètica del propi hospital on es tingui la base concertada.

 

I els Tècnics, on podem acudir?

Donat que els TES no disposen de col·legi professional, es poden dirigir al Comitè de Bioètica de Catalunya. Un organ autònom depenent de la Genetalitat de Catlaunya que ofereix posicionaments i assessorament als centres de la pròpia Generalitat i als ciutadans i professionals que ho demanin.

Més informació: http://canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/comite-de-bioetica-de-catalunya/

 

Aquí podeu descarregar els Codis d’Ètica

Ètica de les infermeres de Catalunya – versió PDF –  APP iOSAPP Android
Ètica dels metges de Catalunya – versió PDF

 

Ètica en els projectes d’investigació al SEM

El SEM te un acord amb la Universitat de Barcelona per tal que la Comissió Ètica de la universitat valori els aspectes ètica de la investigació. Per a més informació podeu contactar amb el Departament de Formació del SEM.