Ahir, 10 de desembre al matí, el Comitè Intercentres va mantenir reunió amb la Direcció del SEM (amb l’Adjunt a Gerència, el Sr. Joan Ardiaca). Us detallem els temes tractats:

 

Permisos PIF (Programa Individual de Formació)

Es va debatre la proposta de l’empresa en relació als criteris d’admissió de sol·licituds per al PIF i els períodes d’admissió.

L’empresa va presentar un document amb diversos criteris segons tipus de formació a sol·licitar. La part social va manifestar que era millor no posar criteris específics per tal de ser menys restrictius i mantenir únicament els criteris d’exclusió obligatoris per llei i que la formació estigui relacionada amb l’activitat de l’empresa, tal com ja recull la reglamentació del PIF.

Es formarà una Comissió paritària per donar resposta a les sol·licituds d’accés al PIF. L’empresa es compromet a convocar la Comissió de forma immediata i abans de finalitzar l’any per donar resposta a les sol·licituds que ja han fet alguns treballadors.

El SEM té assignat un màxim de 800 hores/any de PIF a repartir entre els treballadors inclosos i amb un límit de 200h per treballador amb un pressupost total màxim de 5.500€. Donat que el preu/hora que cada treballador/a costa a l’empresa per la seva cobertura és diferent, aquesta assignació d’hores variarà per a cada treballador/a.

La llei que regula el PIF la podeu trobar aquí:
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/08/16/pdfs/A03662-03675.pdf

 

Increment salarial Decret 5/2018 del 16 d’Octubre

La setmana passada l’empresa va comunicar que el pagament dels endarreriments d’aquest increment salarial es farien efectius en la nòmina del dia 15 de Desembre (2on tall de Novembre). Amb un augment del 1,50% des de gener de 2018 i un 0,25% des de juliol de 2018.

La part social pregunta sobre el 0,2-0,3% addicional variable que contempla el Decret i del que en van fer referència en la reunió anterior (veure aquí el resum). La Direcció indica que hi ha un acord de Govern publicat al DOGC (el podeu consultar aquí) que tan sols autoritza un augment addicional del 0,2%.

La part social manifesta que el decret-llei estatal autoritza fins a un 0,3% quan la posició comptable de l’empresa ho permeti, fet que compleix el SEM. A més, aquest 0,3% ha estat autoritzat a altres entitats públiques. L’adjunt a gerència reitera que té un decret de la Generalitat que no li permet aplicar el 0,3%.

En aquest punt, la part social manifesta el seu malestar i la sensació de menyspreu per part de la Direcció cap a totes les treballadores i treballadors del SEM en saber que el nou Gerent, el Sr. Encinas, ha vist augmentat el seu sou en un 15% aproximadament des del 2017. L’adjunt ho justifica dient que aquest increment ha estat autoritzat pel Consell d’Administració del SEM.

La Direcció porta les taules salarials actualitzades amb l’increment del 1,75%, sense aplicar el 0,3% variable addicional. Amenaça amb no fer efectiu el pagament dels endarreriments si el Comitè no signa les noves taules salarials. El Comitè Intercentres de forma unànime, decideix no signar les taules a l’entendre que el pagament no dependrà en cap cas de la firma del Comitè, ja que que aquest augment salarial ve donat per llei i la seva aplicació és immediata i d’obligat compliment.

Considerem que si s’ha de pactar com aplicar el 0,3% addicional. En tot moment el Comitè ha manifestat que aquest s’ha d’aplicar de forma lineal a tots els treballadors. Encara no s’ha arribat a cap acord sobre com aplicar-ho, però el Comitè Intercentres lluitarà per aconseguir el 0,3% i no pas el 0,2%.

 

Podeu obtenir la informació sobre l’augment retributiu del Gerent del SEM consultant els documents públics disponibles als portals de transparència de la Generalitat de Catalunya i del SEM. A la memòria del 2017 es detalla la retribució per al personal d’alta direcció (el SEM tan sols en te un, el Gerent/Director) i en el document de Retribucions d’alts càrrecs de les empreses públiques es detalla la retribució del 2018.

http://sem.gencat.cat/web/.content/transparencia/02_economica_financera/comptes/MEMORIA-ANUAL-EXERCICI-2017.pdf

http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/funcio_publica/articles/empleats_publics/retribucions/I_Fitxa_Alts_Carrecs_Directius_Vigents_Departaments.pdf

 

Canvi dels prioritaris a color blau

Es demana a la Direcció que segueixi el que es va acordar en reunions anteriors i procedeixi a canviar de forma immediata totes aquelles ambulàncies que poden fer el canvi de forma automàtica de color dels prioritaris.

La Direcció explica que en el cas de Barcelona, és més complicat, ja que el canvi no és automàtic i s’està seguint el pla previst. La part social recorda que el color blau es tradueix en major seguretat per als professionals i els pacients i que es va comprometre a què totes les ambulàncies estarien canviades abans d’acabar l’any.

 

Borsa de Treball

La part social reclama a l’empresa documentació que havia de facilitar al Comitè a requeriment de la Inspecció de Treball. L’empresa es compromet a convocar la Comissió de Borsa de treball abans de finalitzar l’any.