Us informem del contingut de la reunió que ha va mantenir ahir dia 7 de Novembre la Direcció de l’empresa amb els representants dels treballadors, amb el següent ordre del dia:

  1. Decret Llei 5/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per el 2018 i el regim de millora de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.
  2. Base Reus.
  3. Permisos individuals formació.
  4. CIDP/SDIP

 

1. Decret Llei 5/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per el 2018 i el regim de millora de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.

“La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per al 2018, habilita, amb caràcter bàsic per
a totes les administracions, un increment retributiu fins a un màxim de l’1,5 % respecte de l’exercici 2017.
Addicionalment a aquest increment retributiu, habilita un altre 0,25 % d’increment retributiu, amb efectes d’1
de juliol de 2018, en cas que el producte interior brut (PIB) a preus constants en 2017 assolís o superés el
3,1 %, circumstància que s’ha produït.”

“S’autoritza un increment retributiu addicional del 0,2% de la massa salarial, la destinació del qual es
concretarà en els àmbits de negociació respectius, que podrà preveure, entre d’altres mesures, la implantació
de plans i projectes de millora de la productivitat o eficiència, la revisió de complements específics,
l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions”.

La Direcció de l’empresa planteja que aquest increment adicional (part variable) s’apliqui al personal amb més sobrecàrrega laboral.

Desde la representació social es manifesta el desacord al.legant diferents arguments, entre els quals hi ha la dificultat per quantificar de manera objectibable aquest punt, la pèrdua de poder adquisitiu generalitzada patida per la situació de crisi econòmica recent i la discriminació econòmica que es produïria entre els treballadors, motiu per el que es demana que aquesta part variable s’apliqui de forma lineal a tots els treballadors.

L’empresa manifesta la seva intenció de fer-ho efectiu a la NÒMINA de finals novembre, al.legant que la Direcció rebrà en breu Instruccions del CatSalut per a la seva aplicació.

“Així mateix, la disposició addicional cinquanta-quatrena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, preveu la possibilitat
d’establir per al personal del sector públic, mitjançant una negociació col·lectiva prèvia, un complement
retributiu des del primer dia en situació d’incapacitat temporal que, sumat a la prestació de la Seguretat Social, abasti fins a un màxim del 100% de les retribucions fixes del mes d’inici de la incapacitat temporal”.

Els representants dels treballadors recriminen el retard en la aplicació d’aquest decret llei i sol.liciten la revisió de tots aquells casos d’IT en que s’hagi pogut produïr una reducció de les retribucions fruit del compliment retardat d’aquesta disposició.

L’empresa justifica el retard en aquesta aplicació amb el fet que resta a l’espera de les instruccions del CatSalut.

2. Base Reus

Una vegada feta efectiva la Convocatòria de Places i havent-hi accedit tot el personal a la seva plaça, a la base de Reus es va produir un conflicte entre els treballadors que ja hi eren en aquella base i que per un pacte (25/Març/2010) entre tots ells amb l’empresa gaudien d’un calendari acordat fins a 31 de Desembre d’enguany i els treballadors que en guanyar la plaça s’incorporaven a aquesta i consideràvem que aquest pacte (regulat al Conveni Col·lectiu) no podia tenir vigència després del Concurs Públic de Places.

L’empresa va decidir quantificar la voluntat d’aquests treballadors a través de recollir en un primer moment a l’Agost l’opinió d’aquests, ampliant el període posteriorment a petició d’una secció sindical donat que molt d’ells hi gaudien de les vacances i no es pot obligar a restar pendent del correu corporatiu a cap treballador durant aquest període.

Els resultats d’aquesta enquesta se’ns informen en aquesta reunió, sent aquest del 50% per cada opció, motiu pel qual l’empresa aplicarà a partir de l’1 de gener del 2019 el Calendari de l’empresa per la Base de Reus, tret que els treballadors entre ells arribin a un acord i aquest compleixi amb el que es reflecteix en el Conveni Col·lectiu.

3. Pla Individual de Formació (PIF)

La Direcció convocarà novament al Comitè Intercentres a una reunió prevista el pròxim dia 15 de novembre per establir els criteris d’aquest pla de formació individual establert en l’àmbit estatal.

La intenció manifesta de l’empresa és que aquest Pla de Formació individualitzat estigui regulat dintre del Pla de Formació d’Empresa del SEM.

Per part dels representants dels treballadors es posa en coneixement de la Direcció que ja hi ha algun treballador que amb l’autorització de la seva direcció territorial/Assistencial està gaudint d’aquest PIF i es demana un aclariment d’aquest fet per tal d’evitar que posteriorment aquestes persones tinguin un deute de jornada per la manca de regulació.

La Direcció manifesta desconeixement d’aquest punt i comunica que es crearà una comissió per regular el PIF i establir les condicions per poder gaudir-ho, donat que el decret contempla els criteris de denegació justificada.

4. Carrera Professional i SIDP

Se’ns informa que els cobraments de la CP i SIDP del 2017 (fins a 31/12/16) s’ha fet efectiu el 28 d’octubre.
S’ha publicat la Convocatòria de CP i SIDP del 2018 (fins a 31/12/2017) amb el resultat de 98 candidats.
En el cas de les persones que han fet al·legacions (pendents de resolució) a la Convocatòria del 2017 se’ls hi permetrà un termini addicional per a la presentació de la nova documentació.

Per motius de regularització d’IRPF una secció demana la possibilitat de realitzar l’abonament en el mes de gener per tal que la regularització es pugui fer al llarg dels 12 mesos en lloc de finals d’any en un únic mes.

 

En el torn de prec i preguntes els representants dels treballadors manifestem la situació crítica a la qual estan sotmesos els treballs de CECOS, demanant que es preguin mesures de forma urgent. L’empresa reconeix l’abast del problema i ens emplaça a reunir-nos amb aquest únic punt del dia.

Es demana explicacions sobre l’amortització del lloc de treball d’administració de planelles (tècnic administratiu). L’empresa informa que no s’ha aplicat una amortització, sinó una mobilitat funcional (potestat organitzativa) per necessitats de l’empresa en el departament de RRHH.

Davant aquesta afirmació recriminem l’actuació discrecional per part de l’empresa. La Direcció es compromet a trobar una solució ràpida i efectiva i redreçar la situació generada de sobrecàrrega laboral que ha recaigut en 2 treballadores del Departament de Planificació.

La part social sol·licita novament la Relació de llocs de treball del SEM amb descripció i detall d’aquesta.