Durant aquest matí l’empresa ha mantingut reunió amb els representants dels treballadors del Comitè Intercentres.

Dels diversos punts a tractar a la reunió d’avui, per motius aliens al Comitè, s’han hagut de posposar alguns per la pròxima reunió que s’ha programat per la pròxima setmana.

 

Concurs de places (moviment intern i concurs extern)

L’empresa ens informa que han quedat deserts 1 lloc de TTS logística i 11 llocs de Metges CECOS i hi ha hagut 1 renúncia d’un TTS.

Com a resultat del moviment intern i concurs extern, han quedat un total de 32 llocs de treball vacants (11 per a tècnics, 10 per a infermers i 11 per a metges).

La Direcció informa que hi ha 60 persones (entre els diferents col·lectius professionals) que han quedat afectats, tant pel moviment intern com pel concurs extern, no havent assolit placa, molts dels quals amb jornada parcial.

En les pròximes hores, l’empresa es posarà en contacte amb els treballadors que opten a un nou interinatge dels llocs de treball vacants, per rigorós ordre d’antiguitat per dies treballats al SEM.

Pel que fa als professionals que han guanyat una plaça i que per motius de baixa laboral no hagin pogut fer la revisió mèdica, se’ls hi farà abans d’incorporar-se al nou lloc de treball, quedant aquest en situació de suspens.

Durant el període de la baixa, en el cas que la plaça guanyada sigui diferent a la del lloc d’interinatge que gaudia, aquesta plaça serà ocupada per un suplent a partir del 18 de juny.

Tothom s’haurà d’incorporar a la seva plaça el dia 18 de juny.

La part social expressa el malestar per la manca d’informació prèviament reclamada per aquesta a la Direcció i la impossibilitat d’analitzar i fer consideracions a escasses hores d’iniciar l’assignació dels nous interinatges. També recorda a l’empresa l’obligatorietat de respectar la reglamentació del VI Conveni Col·lectiu.

 

Quant a les permutes: l’empresa, prèvia acceptació de la Direcció corresponent, acceptarà que els treballadors puguin realitzar permutes tal com està regulat a l’actual Conveni, essent obligatori l’ocupació efectiva de la plaça assolida, prèviament a iniciar els tràmits de sol·licitud de permuta.

És a dir, tots els professionals hauran d’incorporar-se al seu nou lloc de treball (moviment intern i assoliment de contracte indefinit).

 

Si teniu cap dubte sobre els temes de la reunió, quedem a la vostra disposició. Podeu contactar amb nosaltres aquí.